Vergadering van 16 april 2024

Geplaatst op donderdag 25 april 2024

B&W-besluitenlijst 9 april 2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Besluitvorming Herijking P&C documenten

Voorgesteld besluit:
Ten aanzien van de herijking van de P&C documenten:

 1. Kennis te nemen van de kaders waarbinnen de herijking van de P&C-documenten gaat plaatsvinden.
 2. De bijbehorende raadsinformatiebrief naar de raad te versturen.

Besluit: Akkoord

Implementatie regionaal programma STORM

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de voortgang van het programma STORM
 2. Te besluiten een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met Stichting 113 ten behoeve van de implementatie en cofinanciering van het programma STORM
 3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief implementatie programma STORM
 4. In te stemmen met de volgende voorgestelde dekking voor de schooljaren 2026/2027 en 2027/2028: € 7.000 per jaar uit het budget overige kosten gezondheidszorg en het restant van € 12.420 per jaar ten laste van onvoorzien

Besluit: Akkoord

Jaarverslag uitvoeringsprogramma VTH 2023

Voorgesteld besluit:
Aan uw college wordt voorgesteld om:

 1. Het Jaarverslag Uitvoeringsprogramma VTH 2023 vast te stellen,
 2. In te stemmen met de bijgevoegde RIB en daarbij het Jaarverslag Uitvoeringsprogramma VTH 2023 ter kennisgeving aan te bieden aan de raad,
 3. Het Jaarverslag Uitvoeringsprogramma VTH 2023, in het kader van Interbestuurlijk Toezicht, te verstrekken aan de provincie.

Besluit: Akkoord

Ontbindingsbesluit VvE De Nieuwe Hof

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het ontbindingsbesluit van de Vereniging van Eigenaren ‘De Nieuwe Hof’.
 2. Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren om het ontbindingsbesluit te ondertekenen

Besluit: Akkoord

Reactie conceptrapportage Rekenkamer “Onderzoek anterieure overeenkomsten Waalre”

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de bijgevoegde reactie op de bevindingen en aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport over “Onderzoek anterieure overeenkomsten Waalre” en deze reactie naar de Rekenkamercommissie te versturen

Besluit: Akkoord

Actieplan Dakloosheid regio Eindhoven

Voorgesteld besluit:

 1. Vaststellen van het Actieplan Dakloosheid regio Eindhoven 2024- 2030 met de regionale ambities en uitgangspunten (bijlage 1).
 2. Kennis te nemen van de voorgestelde acties in het Overzicht acties per actielijn (bijlage 2).
 3. In te stemmen met deelname aan derde ronde ETHOS Light telling in 2024/2025.
 4. In te stemmen met de kosten van dit actieplan ad € 2.893,- en deze te dekken uit het budget dat resteert uit de Regionale aanpak preventie van dakloosheid.
 5. De Raad te informeren via de bijgevoegde Raadsinformatiebrief (bijlage 3).

Besluit: Akkoord

Vaststellingsovereenkomst Brabantiapark

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst Brabantiapark

Besluit: Akkoord