Vergadering van 26 maart 2024

Geplaatst op donderdag 4 april 2024

B&W-besluitenlijst 19 maart 2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Deelname Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) A67

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de intentieverklaring Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) en daartoe portefeuillehouder Van de Loo te mandateren om deze namens uw college te ondertekenen.
  2. Deel te nemen aan de verkenningsfase van Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) als “niet kernteam” gemeente

Besluit: Akkoord

Intentieverklaring deelname Cultuurloper periode 4 (CMK4) 2025-2028

Voorgesteld besluit:

  1. De intentie uit te spreken om deel te nemen aan een nieuwe periode Cultuurloper (ook wel Cultuur met Kwaliteit 4) door het ondertekenen van de intentieverklaring.
  2. Hiervoor jaarlijks een bedrag van € 10.967,80 (€ 0,61 per inwoner, teldatum CBS 1 januari 2023) via de kadernota als keuze voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord

Burgerpeiling 2023 Waar staat je gemeente

Voorgesteld besluit:

  1. Kennis nemen van de resultaten van de Burgerpeiling 2023/24.
  2. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief. Het doel van deze brief is om de gemeenteraad te informeren over het te houden onderzoek Waar staat je gemeente 2023/24.

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief afwijkingen begroting (NARAP)

Voorgesteld besluit:
Het versturen van de raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad

Besluit: Akkoord