Vergadering van 12 maart 2024

Geplaatst op donderdag 28 maart 2024

B&W-besluitenlijst 5 maart 2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Deelname stimuleringsregeling Landschap (STILA)

Voorgesteld besluit:
Verlenging deelname Stimuleringsregeling Landschap van de Provincie Noord Brabant.

Besluit: Akkoord.

Huisvesting van statushouders, taakstelling 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Kennisnemen van de brief van de provincie met toezichtsoordeel.
 2. Instemmen met het versturen van de informatiebrief naar de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord

Kennisnemen van Kadernota 2025 van de Metropoolregio Eindhoven

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2025 Metropoolregio Eindhoven.
 2. De raad middels bijgaand raadsvoorstel voor te stellen kennis te nemen van de Kadernota 2025 Metropoolregio Eindhoven.

Besluit: Akkoord

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk aan Koningin Julianalaan 2

Voorgesteld besluit:
Voorgesteld wordt om de gevraagde omgevingsvergunning voor ‘het realiseren van een erfafscheiding met poorten’ aan Koningin Julianalaan 2 te Waalre, te verlenen. Het betreft zaaknummer OV 699096.

Besluit: Akkoord

Dit besluit is genomen in afwezigheid van burgemeester Oosterveer.

Stedenbouwkundige visie Waalre-Noord Fase 3

Voorgesteld besluit:

 1. Instemmen met de stedenbouwkundige visie voor de ontwikkeling van WaalreNoord Fase 3.
 2. De gemeenteraad voor te stellen om de visie door het college nader te laten uitwerken in een concreet stedenbouwkundig plan met verkaveling.
 3. Instemmen met het conceptvoorstel aan de gemeenteraad om de stedenbouwkundige visie vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Verkiezing voor het Europees Parlement juni 2024

Voorgesteld besluit:

 1. 7 stembureaus in te stellen in de aan te wijzen 6 stemlokalen zoals aangegeven in Bijlage 1;
 2. een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in te stellen in Het Huis van Waalre voor de zittingen op vrijdag 7 juni 2024 vanaf 10:00 uur en op maandag 10 juni vanaf 10.00 uur;
 3. de komende vier jaar minimaal vier verkiezingsborden (trotters) in te zetten in de aanloop naar de verkiezingen;
 4. de financiële consequenties op te nemen in volgende turap.

Besluit: Akkoord.

Vragenlijst LEA/VVE 2023 Onderwijsinspectie

Voorgesteld besluit:

 1. Akkoord te gaan met de ingevulde vragenlijst LEA/VVE 2023.
 2. Akkoord te gaan met verzending van de vastgestelde vragenlijst LEA/VVE 2023 naar de inspectie van het Onderwijs.

Besluit: Akkoord

Kadernota GRWRE/Ergon 2025

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Kadernota ERGON 2025.
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Kadernota ERGON 2025.

Besluit: Akkoord

Gedoogbeslissing TGO voormalig Boerenbondterrein gedurende maximaal 12 weken

Te beslissen om op de locatie Willibrorduslaan 141 te Waalre, kadastraal bekend als gemeente Aalst, sectie E, nummers 2636 en 2647 en gemeente Waalre, sectie A, nummer 4705 tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO) voor maximaal 150 asielzoekers gedurende maximaal 12 weken onder voorwaarden in strijd met het omgevingsplan te gedogen.

Besluit: Akkoord.