Vergadering van 5 maart 2024

Geplaatst op woensdag 27 maart 2024

B&W-besluitenlijst 27 februari 2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering

Besluit: Akkoord

Contract Huishoudelijke Hulp per januari 2025

Voorgesteld besluit:

 1. Het gezamenlijk toewerken naar één overeenkomst Huishoudelijke Hulp per 1 januari 2025 met de Dommelvallei+ gemeenten.
 2. Het in die overeenkomst toepassen van de regionale tariefstelling zoals deze door Bizob wordt voorbereid.

Besluit: Akkoord

Kennisnemen van brief van VNG, IPO en Unie van Waterschappen aan informateur

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van brief van Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen aan de informateur van het nieuwe kabinet en de voorzet voor een agenda voor Nederland.

Besluit: Ter kennisgeving aangenomen

Kunst in Het Huis van Waalre

Voorgesteld besluit:

 1. Toestemming te geven aan Stichting Het Huis van Waalre om, binnen de gestelde kaders, kunst te gaan exposeren in Het Huis van Waalre;
 2. In te stemmen met de gestelde kaders zoals opgenomen in de toestemmingsbrief (Bijlage 1);
 3. De Teammanager Inwonerszaken te mandateren om namens het college de toestemmingsbrief te ondertekenen en besluiten te nemen over het toestaan c.q. weigeren van exposities. Dit mandaat te verwerken in het bevoegdhedenregister.

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief Afbouw activiteiten gecertificeerde instelling Jeugd Veilig Verder

Voorgesteld besluit:
Akkoord te gaan met verzending van de Raadsinformatiebrief Afbouw activiteiten gecertificeerde instelling Jeugd Veilig Verder aan de raad op 07-03-2024.

Besluit: Akkoord

Rapport Cultuuraanjager

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van het adviesrapport van de cultuuraanjager ‘Cultuur in Waalre’ (bijlage 1) en een presentatie van het rapport door de cultuuraanjager aan de raad te verzorgen tijdens de raadsinformatieavond van 9 april 2024.
 2. De raad tijdens met het vaststellen van de kadernota 2025 (inclusief het uitvoeringsprogramma) voor te leggen om besluitvorming over de voorstellen van de cultuuraanjager te laten plaatsvinden in Q2 2025 met de behandeling van de kadernota 2026.
 3. De werkgroep van initiatiefnemers te informeren dat het werkbudget van € 5.000 anders wordt aangewend middels een gesprek met de portefeuillehouder en dit budget te gebruiken om de uren van de cultuuraanjager zelf volledig te bekostigen.

Besluit: Akkoord

SGE Jaarprogramma 2024 en Kwartaalbericht 2023 Q4

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van het SGE Jaarprogramma 2024 en het SGE Kwartaalbericht 2023 Q4

Besluit: Ter kennisgeving aangenomen

Vaststelling wijzigingsplan Brabantialaan Nassaustraat

Voorgesteld besluit:

 1. Het wijzigingsplan “Brabantialaan Nassaustraat” ongewijzigd vast te stellen;
 2. Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het exploitatiegebied;
 3. De gemeenteraad te informeren over de vaststelling middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Woningaanpassing 712017

Voorgesteld besluit:

 1. Maatwerk toe te passen voor een noodzakelijke woningaanpassing met de aanschaf van een woonunit.
 2. Hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen van € 69.000. Dit bedrag te dekken uit onvoorzien en op te nemen bij kostenpost ‘Wmo Woningaanpassingen’ (FCL 666111/ ECL 42304)

Besluit: Akkoord met bovenstaande opmerkingen.

Vaststelling bestemmingsplan Heijde Park, Waalre Noord

 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen zoals opgenomen in de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan “Heijde Park, Waalre Noord”;
 2. Het bestemmingsplan “Heijde Park, Waalre Noord” gewijzigd vast te stellen;
 3. Het “Beeldkwaliteitplan Heijde Park” vast te stellen;
 4. Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het exploitatiegebied.

Besluit: Akkoord