Vergadering van 27 februari 2024

Geplaatst op donderdag 7 maart 2024

B&W-besluitenlijst 20-02-2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Beleidsteksten jaarstukken 2023

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de beleidsteksten voor de Jaarstukken 2023

Besluit: Akkoord

Concept afsprakenlijst presidium 6 februari 2024

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de concept afsprakenlijst van het presidium van 6 februari 2024

Het college heeft ter kennisgeving aangenomen.

Intrekken “Beleidsnota beroep of bedrijf aan huis 2009”

Voorgesteld besluit:
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het intrekken van de “Beleidsnota beroep of bedrijf aan huis 2009”, met ingang van 1 maart 2024.

Besluit: Akkoord

Kadernota 2025 GGD Brabant-Zuidoost

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2025 GGD Brabant-Zuidoost.
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Kadernota 2025 GGD BrabantZuidoost

Besluit: Akkoord

Kadernota ODZOB 2025

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de kadernota ODZOB 2025.
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel over de kadernota ODZOB 2025.

Besluit: Akkoord

Kadernota Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2025

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel kennis te nemen van de kadernota 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Besluit: Akkoord

Natuurbrandbeheersplan VRBZO

Voorgesteld besluit:
Raadsinformatiebrief ter kennisgeving van het Natuurbrandbeheersplan wat op 29-11- 2023 door de gebiedscommissie Groote Heide / Stratumse Heide / Valkenhorst, Leenderbos-Malpie en de Strabrechtse Heide is vastgesteld.

Besluit: Akkoord

Overzicht declaraties reis- en verblijfkosten college B&W

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de uitbetaling van de declaraties reis- en verblijfkosten van het college van B&W voor de periode van augustus 2023 tot en met december 2023 (Q3 en Q4).
 2. In te stemmen om het overzicht van deze declaraties reis- en verblijfkosten te publiceren op de gemeentelijke website.

Besluit: AkkoordSpoedaanvraag onderwijshuisvesting de Wilderen

Voorgesteld besluit:

 1. De aanvraag voor tijdelijke huisvesting van Atalenta af te wijzen
 2. In gesprek te blijven over een oplossing voor de huisvestingsproblematiek van de Wilderen

Besluit: Akkoord

Landelijke tarieven Gecertificeerde Instellingen

Voorgesteld besluit:

 • De tarieven voor de Gecertificeerde instellingen per 1 januari 2024 als volgt vast te stellen:
  • a. Jeugdbescherming Brabant: het landelijk basistarief verhoogd met een generieke opslag van 3% ten behoeve van de beschikbaarheidsfunctie en innovatie en een opslag voor bijzondere pupilkosten van € 363,53 voor Ondertoezichtstelling (OTS) en Voogdij (VO), zonder inlooppad.
  • b. William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering: het landelijk basistarief verhoogd met een generieke opslag van 2% ten behoeve van het buffervermogen en een opslag voor bijzondere pupilkosten van €442,- voor OTS en VO met een inlooppad van 1 jaar.
  • c. Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering: het landelijk basistarief verhoogd met een generieke opslag van 2% ten behoeve van het buffervermogen en een opslag voor bijzondere pupilkosten van €363,53 voor OTS en VO zonder inlooppad.
  • d. Jeugdbescherming Regio Amsterdam, opererend onder de handelsnaam Jeugd Veilig Verder: het landelijk basistarief verhoogd met een opslag voor bijzondere pupilkosten van € 363,53 voor OTS en VO, zonder inlooppad.
 • In te stemmen met het aangaan van het “Addendum op de overeenkomst Dienstverlening Jeugdbescherming en Jeugdreclassering tussen [GI] en gemeente Eindhoven (namens de regiogemeenten Zuidoost-Brabant)” conform beslispunt 1 voor de vier GI’s voor het vastleggen van de tarieven 2024, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de lopende overeenkomsten JB-JR (bijlagen 2a t/m 2d).
 • In te stemmen met het aangaan van de “Aanvullende overeenkomst Dienstverlening Jeugdbescherming en Jeugdreclassering tussen [GI] en gemeente Eindhoven (namens de regiogemeenten Zuidoost-Brabant)” naar aanleiding van nieuwe tariefafspraken 2024 aanvullend op het in dit kader opgestelde en gepubliceerde Addendum met de vier GI’s conform het eerste beslispunt. (bijlage 3a t/m 3d).
 • De burgemeester te verzoeken volmacht te geven aan de burgemeester van de gemeente Eindhoven met het recht van assumptie en substitutie door een lid van het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven om de in beslispunt 2 en 3 genoemde addenda en overeenkomsten te ondertekenen. Die overeenkomsten en addenda zijn ook bindend voor de gemeente Waalre.
 • In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad via de raadsinformatiebrief (bijlage 6).

Besluit: Akkoord