Vergadering van 20 februari 2024

Geplaatst op donderdag 7 maart 2024

B&W-besluitenlijst 06-02-2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Aanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche in Brabant Zuidoost

Voorgesteld besluit:
Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche in Brabant Zuidoost vast te stellen.

Besluit: Akkoord

BIZ subsidie 2024 Waalre den Hof

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de begroting 2024 van de Stichting BIZ Waalre Den Hof met daarin opgenomen activiteiten.
 2. Voor het jaar 2024 een voorschot BIZ-subsidie van € 31.400,- aan de Stichting BIZ Waalre Den Hof te verlenen.

Besluit: Akkoord

Managementletter 2023 met uitwerking van de aanbevelingen

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de managementletter 2023 (bijlage 1);
 2. Kennis te nemen van de uitwerking van de aanbevelingen (bijlage 2);

Besluit: Akkoord

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) regionale mobiliteit MRE 2024 - 2030

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Samenwerkingsovereenkomst regionale mobiliteit MRE 2024–2030 en daarover de in dit voorstel opgenomen zienswijze, inclusief de opmerkingen in de concept SOK, voor 28 februari a.s. bij het MRE in te dienen.
 2. In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief (RIB) aan de raad over de Samenwerkingsovereenkomst regionale mobiliteit MRE 2024-2030 en de zienswijze van het college hierover.

Besluit: Akkoord

Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Urgentie 2024-2027

Voorgesteld besluit:

 1. Instemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Urgentie 2024-2027;
 2. Wethouder S. van de Goor-Gelens te mandateren om de Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Urgentie 2024-2027 namens de gemeente te ondertekenen.

Besluit: Akkoord

Subsidieverordening voor verbetering van de reclame-uitingen op gevels in het dorpshart Aalst

Voorgesteld besluit:

 1. De ‘Subsidieverordening voor de verbetering van reclame-uitingen op gevels in het dorpshart Aalst’ vast te stellen.
 2. De teammanagers (tactisch leidinggevende II) te mandateren voor het verlenen, het vaststellen en het verstrekken van subsidies voor gevelverbetering in het dorpshart Aalst conform de Subsidieverordening.

Besluit: Akkoord

Uitvoeren taken Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga)

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de offerte van LEVgroep voor uitvoering taken Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.
 2. Voor 2024 € 6.584,25 te betalen uit de algemene middelen van het gemeentefonds post onvoorzien en het restant € 1.500 uit de begrotingspost 2024.
 3. Voor 2025 in de kadernota € 0,92 per inwoner te reserveren voor uitvoering taken Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Besluit: akkoord

Prestatiesubsidie Stichting Waalres Museum

Voorgesteld besluit:
Voor 1 jaar een prestatiesubsidie te verlenen van € 10.000 volgens de bijgevoegde prestatieovereenkomst 2024.

Besluit: Akkoord