Vergadering van 6 februari 2024

Geplaatst op donderdag 22 februari 2024

B&W-besluitenlijst 06-02-2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Beantwoording artikel 39 vragen D66 en Groenlinks over cliëntenparticipatie

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de artikel 39 vragen van de fracties D66 en GroenLinks over cliëntenparticipatie

Notulen:
Wethouder Vortman stelt voor een alinea toe te voegen aan de beantwoording van de vragen over directe clientenparticipatie.
College is hiermee akkoord na aanpassing van de laatste zin van het tekstvoorstel dat wethouder Vortman per mail heeft toegestuurd.:
"Indien u echter toch dit alternatief wenst te onderzoeken, adviseren wij u dit expliciet op te nemen in een motie en indien hiervoor een meerderheid in de raad is, hiervoor voldoende capaciteit ter beschikking te stellen.

Besluit: Akkoord

Beslissing op bezwaar Smeleweg 5

Voorgesteld besluit:

 1. Het bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning 671131 ontvankelijk te verklaren;
 2. Het besluit met kenmerk 671131 in stand te laten met aanvulling van de motivering voor het gedeelte over de Aerius-berekening;
 3. Het verzoek om vergoeding van proceskosten in bezwaarfase niet toe te kennen.

Besluit: Akkoord

Brief zonneweide Achtereind aan de provincie Noord-Brabant

Voorgesteld besluit:
Het vaststellen van de brief betreffende de zonneweide aan het Achtereind en het versturen hiervan aan de provincie Noord Brabant.

Besluit: Akkoord

Principeverzoek Molenstraat 5

Voorgesteld besluit:
In principe medewerking te verlenen om op de locatie Molenstraat 5 een nieuw zorgcomplex te realiseren ten behoeve van zorg-wonen in het luxere segment onder de volgende voorwaarden:

 • Het plan wordt zo goed mogelijk stedenbouwkundig ingepast;
 • De stedenbouwkundige en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden betrokken bij de nadere uitwerking;
 • De omgeving wordt vroegtijdig via participatie betrokken door de initiatiefnemer;
 • Parkeren wordt duurzaam gewaarborgd op de locatie Molenstraat 8;
 • Het bouwplan voldoet aan het beleid voor duurzaam bouwen Waalre;
 • Alle kosten voor medewerking aan het initiatief worden verhaald op de initiatiefnemer en tevens worden bijdragen gevraagd voor het lokaal en regionaal fonds en dient een tekort aan sociale woningbouw te worden afgekocht.

Besluit: Akkoord

RIB wateroverlast

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van RaadsInformatieBrief over de recente wateroverlast in de gemeente.
 2. Deze brief ter informatie namens het college aanbieden aan de raad.

Besluit: Akkoord

Vaststellen Mobiliteitsplan “Vlot, veilig en duurzaam in en door Waalre in 2040”

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met Mobiliteitsplan “Vlot, veilig en duurzaam in en door Waalre in 2040”, met als onderdeel de nieuwe wegencategorisering en het nieuwe fietsnetwerk
 2. Het Mobiliteitsplan voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming

Besluit: Akkoord

Vaststelling bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat & inrichting openbaar gebied de Pracht en omgeving

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat’;
 2. Het bestemmingsplan “Frederik Hendrikstraat” gewijzigd vast te stellen;
 3. Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het exploitatiegebied omdat kostenverhaal anderzijds verzekerd is, middels een anterieure overeenkomst;
 4. De opbrengsten van de grondverkoop te gebruiken voor de herinrichting van het groen rondom het project Frederik Hendrikstraat (de Pracht zuid).

Besluit: Akkoord

Vaststelling Voorlopig Ontwerp Eindhovenseweg fase 4

Voorgesteld besluit:

 1. Het voorlopig ontwerp “Herinrichting Eindhovenseweg fase 4” zoals in de bijlage van dit voorstel toegevoegd vast te stellen.
 2. In te stemmen met verzending raadsinformatiebrief

Besluit: Akkoord

Visievorming hoek Raadhuisstraat – Kerkhoflaan - Willem Smuldersplein

Voorgesteld besluit:

 1. In stemmen met het laten opstellen van een stedenbouwkundige visie voor de hoek Raadhuisstraat – Kerkhoflaan - Willem Smuldersplein.
 2. De kosten te dekken uit ‘Bestemmings- en beheerskosten/externe advieskosten

Besluit: Akkoord

1e tussenrapportage (Turap) 2024

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de 1e tussenrapportage (Turap) 2024;
 2. In te stemmen om de 1e tussenrapportage (Turap) 2024 beschikbaar te stellen aan de Auditcommissie voor bespreking op 29 februari 2024 en de 1e tussenrapportage (Turap) 2024 en bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit door te sturen naar de raad voor oordeelsvorming op 27 februari 2024 en besluitvorming op 5 maart 2024

Besluit: Akkoord

Artikel 39 vragenZW14 kwartaalrapportage Q3 herinrichtring Eindhovenseweg

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de art 39 vragen en in handen stellen van de griffie

Besluit: Akkoord

Aanvraag suppletie uitkering "Bommenregeling" 2023

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het raadsvoorstel ten behoeve van de aanvraag suppletie uitkering “Bommenregeling” 2023

Besluit: Akkoord