Vergadering van 30 januari 2024

Geplaatst op donderdag 8 februari 2024

B&W-besluitenlijst 23-01-2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Beantwoording artikel 39 vraag PVDA landgoed Achtervoorde

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met antwoordbrief aan de PVDA zijnde de beantwoording van artikel 39 vragen over landgoed Achtervoorde

Besluit: Akkoord

Nieuwe Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe Achtervangovereenkomst met WSW ingang van 1 mei 2024.
 2. De gemeenteraad informeren over het voornemen om in te stemmen met de Achtervangovereenkomst en de gelegenheid te bieden wensen en bedenkingen in te brengen

Besluit: Akkoord

Werkplan 21voordejeugd 2024 en DVO21 tot en met 2025

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het werkplan 21voordejeugd en de bijbehorende begroting voor 2024 (bijlage 1). De bijdrage voor Waalre is € 10.409.
 2. In te stemmen met het geactualiseerd voortzetten van de DVO als samenwerkingsconstruct voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 met 4 stilzwijgende verlengingsopties van een jaar tot uiterlijk 31 december 2029 en wethouder Vortman hiervoor het tekenmandaat te geven.
 3. In te stemmen met de mandaatverlening aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, ieder voor B&W-besluitenlijst 30.01.24 2 zover het zijn bevoegdheden betreft, conform bijgevoegd concept gemeenteblad (bijlage 9), om: a. namens de gemeente Waalre te beslissen tot het aangaan of beëindigen van overeenkomsten met dienstverleners betreffende “Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (JBJR), Veilig Thuis (VT), Crisis Interventie Team (CIT), coördinatie crisishulp en JeugdzorgPlus (JZ+)” zoals vastgesteld in de DVO21. b. te beslissen tot het wijzigen van de overeenkomsten bedoeld onder a. onder voorwaarde dat; i. de deelnemende gemeenten vóór die wijzigingen hierover tijdig en gemotiveerd zijn geïnformeerd; en ii. die wijziging per overeenkomst een financiële impact heeft van minder dan 6,6% van de totale opdrachtwaarde per kalenderjaar voor alle aan de DVO21 deelnemende gemeenten.
 4. De burgemeester te verzoeken volmacht te geven aan de burgemeester van de gemeente Eindhoven om de in beslispunt 3 genoemde overeenkomsten te ondertekenen conform bijgevoegd concept gemeenteblad. Die overeenkomsten zijn ook bindend voor de gemeente Waalre.
 5. Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven om, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, ondermandaat te verlenen aan ondergeschikten voor de bevoegdheden als bedoeld in beslispunten 3 en 4 conform bijgevoegd concept gemeenteblad.
 6. In te stemmen met de kosten van de inkooporganisatie, waarbij de bijdrage voor de gemeente Waalre in 2024 € 9.626 bedraagt.
 7. In te stemmen met de coördinatiekosten en crisiskosten en de bijdrage voor Waalre voor 2024 van € 6.233.
 8. In te stemmen met de Beschikbaarheidsfinanciering (=leegstand) verblijf Crisis en de bijdrage voor Waalre voor 2024 van € 9.284.

Besluit: Akkoord

Wijzigingsbesluit energietoeslag

Voorgesteld besluit:

 1. Een energietoeslag van € 650 uit te keren aan inwoners met een IOAW- of IOAZuitkering die niet aan de vermogenseis van de energietoeslag 2023 voldoen;
 2. De 1ste Wijziging Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Waalre vast te stellen;

Besluit: Akkoord