Vergadering van 9 januari 2024

Geplaatst op woensdag 17 januari 2024

B&W-besluitenlijst 19-12-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Beslissing op bezwaar, Meester Slootshof 1-28 te Waalre

Voorgesteld besluit:

  1. Het bezwaarschrift met kenmerk 675122 ontvankelijk te verklaren.
  2. Het bestreden besluit met kenmerk 658866 gedeeltelijk te herroepen en gedeeltelijk in stand te laten met aanvulling van motivatie.

Besluit: Akkoord

Beslissing op bezwaar, Vonderveld 9

Voorgesteld besluit:

  1. De bezwaarschriften met kenmerk 671385 en 672010 ontvankelijk te verklaren;
  2. De bezwaarschriften met kenmerk 671385 en 672010 tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 540858 ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten met aanvulling van motivatie;
  3. Het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen.

Besluit: Akkoord

Concept afsprakenlijst presidium 12 december 2023

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de concept afsprakenlijst van het presidium van 12 december 2023

Het college heeft kennis genomen van de afsprakenlijst.

Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Het Broek, verzoek tot opheffen kettingbeding en ontbinden van vereniging

Voorgesteld besluit:
Niet mee te werken aan het opheffen van het kettingbeding en ontbinden van de Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Het Broek.

Besluit: Akkoord

De 1e wijziging verordening Jeugdhulp en Wmo vast te stellen met daarin opgenomen de gewijzigde tarieven PGB eigen netwerk huishoudelijke hulp en begeleiding in het kader van de Wmo.

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de concept ‘Verordening Jeugdhulp en Wmo gemeente Waalre 2023’
  2. In te stemmen met het wijzigingsbesluit Verordening Jeugdhulp en Wmo gemeente Waalre
  3. Concept Verordening Jeugdhulp en Wmo ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad onder intrekking van de huidige Verordening Jeugdhulp en Wmo gemeente Waalre 2023.

Besluit:

  • In te stemmen met de tariefswijzigingen PGB WMO conform de rechterlijke uitspraak.
  • Wethouder Vortman tekstmandaat te geven het raadsvoorstel aan te passen en de wijziging van de tarieven door de raad te laten vaststellen via een 1e wijziging van de bestaande verordening van 2023.