Vergadering van 19 december 2023

Geplaatst op donderdag 11 januari 2024

B&W-besluitenlijst 12-12-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Algemeen besluit mandaten, volmachten en machtigingen

Voorgesteld besluit:

 1. Het concept Algemeen besluit mandaten, volmachten en machtigingen vast te stellen
 2. De 1ste Wijziging Budgethoudersregeling 2018 gemeente Waalre vast te stellen

Besluit: Akkoord

Doorstart project herinrichting Gestelsestraat zuid

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de doorstart van het project herinrichting Gestelsestraat zuid.
 2. In te stemmen met het voorontwerp van de Gestelsestraat zuid.
 3. In te stemmen met het voorliggende raadsvoorstel. 4) De gemeenteraad, via de eerste Turap van 2024, te verzoeken een krediet ter hoogte van € 70.000,- ter beschikking te stellen ten behoeve van de verdere planuitwerking uit het beschikbare krediet “Wegenbeheerplan 2019-2028”.

Besluit: Akkoord

Formulier nadeelcompensatie

Voorgesteld besluit:
Het formulier voor het aanvragen van nadeelcompensatie vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Instemmen met het meldpunt in het kader van de Wet goed verhuurderschap

Voorgesteld besluit:

 1. Het (zelf) instellen van het meldpunt Wet goed verhuurderschap voor de gemeente Waalre, waarbij melders via een digitaal meldingsformulier op de gemeentelijke website een melding kunnen doen;
 2. De informatiebrief die, namens het college, naar alle bij de gemeente Waalre bekende particuliere verhuurders en de binnen de gemeentegrenzen actieve woningcorporaties wordt gestuurd om hen te informeren over het gemeentelijk meldpunt;
 3. Het, middels bijgevoegde raadsinformatiebrief, informeren van de gemeenteraad over het besluit tot instellen van het meldpunt.

Besluit: Akkoord

Jaarverslag leerplicht RMC 2021-2022

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de raadsinformatiebrief jaarverslag leerplicht/RMC 2021-2022

Besluit: Akkoord

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke prepaid pinpassen

Voorgesteld besluit:

 1. Het leefgeld voor de ontheemde Oekraïners (en eventueel dak- en thuislozen, schuldhulpcliënten, hervestigers en andere vluchtelingen) die tijdelijk geen toegang hebben tot een betaalrekening vanaf 1 december uit te betalen via de maatschappelijke pas (nieuwe prepaid pinpassen)
 2. Daarvoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de BNG bank
 3. De kosten te dekken uit de specifieke uitkering voor ontheemde Oekraïners

Besluit: Akkoord

Nota van Uitgangspunten omgevingsplan centrum wonen

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten voor het omgevingsplan (deelgebied centrum-wonen) en deze voor vaststelling door te leiden naar de raad

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief De Omgevingswet is een feit per 1 januari 2024

Voorgesteld besluit:

 1. Instemmen met bijgaande regionaal afgestemde conceptraadsinformatiebrief over de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024;
 2. Deze raadsinformatiebrief versturen aan de gemeenteraad

Besluit: Akkoord

Tussenevaluatie Jeugdbeleid Waalre 2020-2024 - College, Raad

Voorgesteld besluit:

 1. Akkoord te gaan met de inhoud van de Tussenevaluatie Jeugdbeleid 2020-2024.
 2. In te stemmen met het verzenden van de Tussenevaluatie Jeugdbeleid 2020-2024 aan de raad.

Besluit: Akkoord

Uitvoering Huisvestingsverordening 2024 -2027

Voorgesteld besluit:

 1. Instemmen met het Reglement van Orde Urgentiecommissie Stedelijk Gebied Eindhoven;
 2. Instemmen met de mandaatregeling “Uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Waalre 2024-2027”;
 3. Instemmen met de mandaatlijst “Uitvoering Huisvestingsverordening gemeente Waalre 2024-2027”;

Besluit: Akkoord

Uitvoeringwet inburgering

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de aanhoudende uitdagingen in de samenwerking tussen de betrokken partijen bij de inburgering;
 2. De uitvoeringshandelingen en -besluiten voortvloeiende uit de Wet Inburgering van de gemeente Veldhoven naar de gemeente Waalre terug te halen;
 3. Het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst d.d. 5 december 2017 tussen de gemeente Veldhoven en de gemeente Waalre op het gebied van Werk en Inkomen d.d. 24 januari 2022 in te trekken per 1 februari 2024;
 4. De begroting van (bedrag) voor de uitvoering van de Wet Inburgering in 2024 incidenteel te verhogen met een bedrag van €38.400 en met ingang van 2025 met € 8.500 structureel en dit bedrag over te hevelen naar de post salariskosten. Dit te melden in de eerste turap van 2024 en te dekken uit de post onvoorzien;
 5. Rekening te houden met een transitiefase van ten minste een half jaar waarbij intensief wordt samengewerkt met de gemeente Veldhoven en ook nog gebruik wordt gemaakt van de applicaties en digitale omgeving van gemeente Veldhoven;

Besluit: Akkoord

Vastgestelde afsprakenlijsten presidium 5 september, 3 en 10 oktober en 28 november 2023

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de vastgestelde afsprakenlijsten van het presidium van 5 september, 3 en 10 oktober en 28 november 2023

Het college heeft ter kennisgeving aangenomen.

Verlengen bestuurlijke afspraken Beschermd Wonen tot 2026

Voorgesteld besluit:
Het voortzetten van de afgesproken taak- en verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van Beschermd Wonen tussen centrumgemeente Eindhoven en de veertien regiogemeenten tot 2026.

Besluit: Akkoord

Beleidsregels geluid en geurgevoelig gebouw

Voorgesteld besluit:

 1. De Beleidsregel definitie geurgevoelig gebouw Waalre vast te stellen.
 2. De Beleidsregels geluid onder de Omgevingswet gemeente Waalre vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief beleid inhuur

Voorgesteld besluit:
Instemmen met verzending raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Toekomstige ontsluiting Hut van Mie Pils en omgeving

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de ‘Variantenstudie Hut van Mie Pils en omgeving te Waalre’
 2. Kennis te nemen van de resultaten van het participatieproces
 3. In te stemmen met de ‘Nota beantwoording reacties’
 4. De gemeenteraad voor te stellen om te kiezen voor kwalitatieve verbetering van de Hutdijk
 5. Het onderdeel ‘werken aan een veilige ontsluiting’ in lijn met dit voorstel aan te passen in het Ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst
 6. De gemeenteraad voor te stellen de afweging om krediet beschikbaar te stellen te maken bij de Kadernota 2025

Besluit: Akkoord.

Beantwoording raadsvragen ex art 39 RvO m.b.t. de (openbare) toiletvriendelijkheid van de gemeente Waalre

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de beantwoording van de raadsvragen ex art. 39 RvO m.b.t. de (openbare) toiletvriendelijkheid van de gemeente Waalre.
 2. De Raad te informeren over deze beantwoording d.m.v. bijgevoegde brief.

Besluit: Akkoord