Vergadering van 12 december 2023

Geplaatst op vrijdag 22 december 2023

B&W-besluitenlijst 05-12-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

B&W-besluitenlijsten 28 november en 5 december 2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslagen 28 november en 5 december

Besluit: Akkoord

Informeren kasgeldleningen en nieuwe BNG geldlening 5 miljoen

Voorgesteld besluit:

 1. Informeren over de financiële effecten van de kasgeldleningen 2023.
 2. Kennisnemen van een nieuwe BNG geldlening van € 5 miljoen.

Besluit: Akkoord

Ontwerp bestemmingsplan Brabantiapark

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Brabantiapark’ en te besluiten dit ter visie te leggen op grond van artikel 3.8 Wro;
 2. Te besluiten hogere grenswaarden voor geluidsbelasting vast te stellen.
 3. Te besluiten geen Milieueffectrapportage op te stellen.

Besluit: Akkoord

Ontwerp wijzigingsplan en anterieure overeenkomst ‘Brabantialaan-Nassaustraat

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Brabantialaan-Nassaustraat’ en te besluiten dit ter visie te leggen op grond van artikel 3.8 Wro;
 2. Te besluiten hogere grenswaarden voor geluidsbelasting vast te stellen;
 3. Te besluiten geen Milieueffectrapportage op te stellen;
 4. In te stemmen met de anterieure overeenkomst ‘Brabantialaan-Nassaustraat’ en deze te laten ondertekenen.

Besluit: Akkoord

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Kempen Interventie Team (KIT) voor gemeente Waalre 2023.

Voorgesteld besluit:
Aan u als burgemeester en aan u als college wordt vanuit het oogpunt
van een goed handhavingsbeleid voorgesteld om:

 1. het aanwijzingsbesluit toezichthouders Fysieke leefomgeving van de gemeente Waalre;
 2. dit aanwijzingsbesluit conform artikel 3:42 Awb bekend te maken;
 3. dit besluit op de dag na bekendmaking in werking te laten treden;
 4. eerdere besluiten tot aanwijzing van toezichthouder, onder welke benaming dan ook, voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de genoemde wetten of zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, worden op het moment van de Omgevingswet in werking treedt ingetrokken;

Besluit: Akkoord

Aanwijzingsbesluit toezichthouders FeDa Government Solutions 2023 van de gemeente Waalre.

Voorgesteld besluit:
Aan u als burgemeester en aan u als college wordt vanuit het oogpunt
van een goed handhavingsbeleid voorgesteld om:

 1. het aanwijzingsbesluit toezichthouders FeDa Government Solutions 2023 van de gemeente Waalre;
 2. dit aanwijzingsbesluit conform artikel 3:42 Awb bekend te maken;
 3. dit aanwijzingsbesluit op de dag na bekendmaking in werking te laten treden;
 4. eerdere besluiten tot aanwijzing van toezichthouders, onder welke benaming dan ook, voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de genoemde wetten of zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt in te trekken.

Besluit: Akkoord

Ontwerp bestemmingsplan en anterieure overeenkomst Achtereindsestraat 4a

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst ‘Achtereindsestraat 4a’;
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Achtereindsestraat 4a’ na wederzijdse ondertekening van de anterieure overeenkomst in procedure te nemen en gedurende zes weken ter inzage te leggen voor inspraak.
 3. De raad te informeren middels de Raadsinformatiebrief, die op 28 november aan de gemeenteraad van Waalre is verzonden.

Besluit: Akkoord

Ontwikkeling woningbouwlocatie Heijde Park

Voorgesteld besluit:

 1. Instemmen met de verfijning van het Stedenbouwkundig plan Heijde Park;
 2. Instemmen met het Beeldkwaliteitsplan Heijde Park;
 3. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Heijde Park’ in procedure te nemen en gedurende zes weken ter visie te leggen op grond van artikel 3.8 WRO.
 4. Te besluiten op grond van paragraaf 7.6 van de Wet milieubeheer dat voor de voorgenomen activiteit geen Milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld omdat, gelet op de uitgevoerde onderzoeken en de in de plantoelichting gegeven onderbouwing, kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Besluit: Akkoord

Uitspraak CRvB ECLI:NL:CRVB:2023:1394 en het ingediende herzieningsverzoek voor het aanpassen van de tarieven PGB Wmo.

Voorgesteld besluit:

 1. Herzieningsverzoeken om de tarieven PGB Wmo aan te passen op grond van de uitspraak van de CRvB, af te wijzen als er sprake is van een onherroepelijk besluit.
 2. Op nieuwe aanvragen of herzieningsverzoeken mbt besluiten waar nog een bezwaar of beroepsprocedure loopt wel in lijn met de uitspraak van de CRvB te besluiten door de nieuwe tarieven te hanteren.
 3. Mandaat te geven aan de teammanagers en de beleidsadviseur Wmo om tot de raad een besluit neemt op het voorstel om de tarieven in de Verordening Jeugdhulp en Wmo gemeente Waalre 2023 aan te passen, te besluiten op dezelfde wijze als beslispunt 1 en 2 op eventuele herzieningsverzoeken en nieuwe aanvragen.

Besluit: Akkoord

Ter inzage leggen ontwerp bestemmingsplan Terrein Verhoeven

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst ‘Willibrorduslaan 133-137b’;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Willibrorduslaan 133-137b’ en te besluiten dit ter visie te leggen op grond van artikel 3.8 Wro.
 3. Te besluiten geen Milieueffectrapportage op te stellen.

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief ontwikkeling Waalre noord , fase 3

Voorgesteld besluit:
Instemmen met bijgaande informatiebrief voor de gemeenteraad met de stand van zaken van de ontwikkeling Waalre-noord, fase 3.

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief PlusTeam

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de raadsinformatiebrief PlusTeam.

Besluit: Akkoord

Gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater en grondwater Waalre

Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met de “Gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater en grondwater gemeente Waalre”.

Besluit: Akkoord

Aanpassing ontwerpregeling GR ODZOB

Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde RIB over de aanpassing ontwerpregeling GR ODZOB.

Besluit: Akkoord

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Fysieke Leefomgeving van de gemeente Waalre

Voorgesteld besluit:
Aan u als burgemeester en aan u college wordt vanuit het oogpunt van
een goed handhavingsbeleid voorgesteld om:

 1. het aanwijzingsbesluit toezichthouders Fysieke leefomgeving van de gemeente Waalre vast te stellen;
 2. dit aanwijzingsbesluit conform artikel 3:42 Awb bekend te maken
 3. dit aanwijzingsbesluit op de dag na bekendmaking in werking te laten treden
 4. eerdere besluiten tot aanwijzing van toezichthouders, onder welke benaming dan ook, voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de genoemde wetten of zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt in te trekken.

Besluit: Akkoord

Kwaliteitssysteem Archief- en Informatiebeheer

Voorgesteld besluit:

 1. Het “Kwaliteitssysteem Archief- en Informatiebeheer”, bestaande uit een dynamische verzameling van documenten (met beheerafspraken, handboeken, werkinstructies en uitgangspunten), vast te stellen waardoor het een formele status krijgt.
 2. Te besluiten om alle bij het kwaliteitssysteem behorende documenten op te slaan in zaaknummer 583141 van het zaaksysteem. Zie de bijlage voor een overzicht van de betreffende documenten/bestanden.
 3. Er mee in te stemmen dat alle mutaties op dit kwaliteitssysteem (in de vorm van nieuwe of aangepaste documenten) eveneens aan zaak 583141 zullen worden toegevoegd.
 4. De uitvoering te beleggen bij de gegevens-/informatiebeheerder.

Besluit: Akkoord

De gemeenteraad verzoeken de nieuwe verordening met daarin de naamswijziging van de Participatieraad sociaal domein
Waalre in Adviesraad sociaal domein Waalre vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2024.

Voorgesteld besluit:

 1. De naam van de Participatieraad sociaal domein Waalre te wijzigen in Adviesraad sociaal domein Waalre.
 2. De nieuwe verordening met het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord