Vergadering van 28 november 2023

Geplaatst op donderdag 30 november 2023

B&W-besluitenlijst 21-11-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Aangepaste zienswijze wijziging GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Voorgesteld besluit:

  1. Het voorgenomen besluit te nemen tot vaststelling van de Ontwerpregeling Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant met inachtneming van de aangepaste zienswijzen van college n.a.v. brief van omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 9 november 2023 en de gemeenteraad van 25 oktober 2023;
  2. Dit voorgenomen besluit waarin de zienswijzen zijn meegenomen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

Besluit: Akkoord met aanpassingen

Prestatieovereenkomst 2024 Stichting Het Huis van Waalre

Voorgesteld besluit:
De prestatieovereenkomst 2024 voor Stichting Het Huis van Waalre vast te stellen en hiermee voor 2024 een subsidie van € 125.883 te
verlenen met een indexering in januari 2024 volgens de Consumentenprijsindex van het CBS.

Besluit: Akkoord

Definitieve planning P&C-cyclus 2024

Voorgesteld besluit:

  1. Kennis te nemen van de definitieve planning P&C-cyclus 2024, inclusief wijziging door de auditcommissie van 16 november 2023. De Auditcommissie heeft besloten de geplande auditcommissie van 30 mei 2023 op te splitsen in twee avonden (23 en 30 mei 2024) vanwege het volle programma;
  2. In te stemmen met de definitieve planning P&C-cyclus 2024

Besluit: Akkoord

Prestatieovereenkomst 2024 De Pracht

1. De prestatieovereenkomst 2024 voor De Pracht vast te stellen en hiermee voor 2024 een subsidie van € 56.755 te verlenen met een indexering in januari 2024 volgens de Consumentenprijsindex van het CBS.

Besluit: Akkoord

Prestatieovereenkomst 2024 Prachtdagen en Toverstokje

Voorgesteld besluit:
De prestatieovereenkomst 2024 voor de Prachtdagen en het Toverstokje vast te stellen en hiermee een subsidie 2024 te verlenen
van:

  • Prachtdagen € 53.330,13 met een indexering in januari 2024 volgens de Consumentenprijsindex van het CBS.
  • Toverstokje € 2.879,56 met een indexering in januari 2024 volgens de Consumentenprijsindex van het CBS.

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 134

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met raadsinformatiebrief inzake stand van zaken aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 13

Besluit: Akkoord

RIB ter inzage leggen ruimtelijke plannen 2023

Voorgesteld besluit:
De raadsinformatiebrief ‘Ruimtelijke plannen ter inzage 2023’ vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme 2024-2025

  1. Instemmen met het Uitvoeringsplan Recreatie & Toerisme 2024-2025.
  2. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde Raadsinformatiebrief.
  3. Kennis te nemen van de Verkenning (door)ontwikkeling recreatiepoorten Waalre.

Besluit: Akkoord