Vergadering van 21 november 2023

Geplaatst op vrijdag 24 november 2023

B&W-besluitenlijst 14-11-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Beslissing op bezwaar, Loonderweg 42 te Waalre

Voorgesteld besluit:

  1. Het bezwaarschrift met kenmerk 621214 kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.
  2. De bezwaarschriften met kenmerk 597486, 597489 en 600589 niet ontvankelijk te verklaren.
  3. De bezwaarschriften met kenmerk 597420 en 600588 ontvankelijk te verklaren.
  4. Het besluit met kenmerk 523698 te herroepen en het bestreden besluit na een gedeeltelijk gewijzigde aanvraag en na heroverweging te verlenen.
  5. Het verzoek om vergoeding van proceskosten niet toe te kennen.

Besluit: Akkoord

Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost 2024

Voorgesteld besluit:

  1. Het voorgenomen besluit te nemen tot vaststelling van de Ontwerpregeling Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost 2024 met inachtneming van de zienswijzen van college en gemeenteraad van 25 oktober 2023;
  2. Dit voorgenomen besluit waarin de zienswijze is meegenomen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost.

Besluit: Akkoord

Kwartaalrapportage herinrichting Eindhovenseweg 07

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord met toevoeging.