Vergadering van 7 november 2023

Geplaatst op donderdag 16 november 2023

B&W-besluitenlijst 31-10-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Pacht 2024

Voorgesteld besluit:

 1. ln te stemmen met het aanbieden van 9 agrarische percelen die in aanmerking komen voor geliberaliseerde pacht voor een periode van 1 jaar, lopende van 1-1- 2024 tot en met 31-12-2024 conform bijgevoegde situatietekening.
 2. Als voorwaarde in de pachtovereenkomsten opnemen dat bij gronden groter dan 1 ha een deel van de gronden wordt ingezaaid als bloemrijke akkerrand en uitsluiten van deelname aan pachtseizoen 2024 voor pachters die zich in 2023 niet hebben gehouden aan de voorwaarde.

Besluit: Akkoord met aanpassing.

Machtiging voor inschrijving en subsidieaanvraag door gemeente Son en Breugel voor project STORM

Voorgesteld besluit:

 1. De intentie uit te spreken om het suïcide preventieprogramma STORM te implementeren in Waalre voor minimaal de periode 1 januari 2024 tot eind 2025.
 2. Machtiging verlenen aan de burgemeester van Son en Breugel voor het aanvragen van cofinanciering bij 113 voor STORM voor de jaren 2024 en 2025.

Besluit: Akkoord

Anterieure overeenkomst Michiel de Ruyterstraat 99

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de anterieure overeenkomst ‘Michiel de Ruyterstraat 99’.

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief Proefcasus Eindhoven Airport Opnieuw verbonden (2019)

Voorgesteld besluit:
Het college besluit om in te stemmen met de raadsinformatiebrief betreffende de stand van zaken omtrent de proefcasus Eindhoven Airport Opnieuw Verbonden (2019).

Besluit: Akkoord

4e tussenrapportage (turap) 2023

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de 4e tussenrapportage (Turap) 2023;
 2. In te stemmen om de 4e tussenrapportage (Turap) 2023 beschikbaar te stellen aan de Auditcommissie voor bespreking op 16 november 2023 en de 4e tussenrapportage (Turap) 2023 en bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit door te sturen naar de raad voor oordeelsvorming op 28 november 2023 en besluitvorming op 12 december 2023.

Besluit: Akkoord met tekstuele wijzigingen.

Belastingverordeningen 2024

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de navolgende belastingverordeningen voor 2024 en deze door de raad te laten vaststellen;
 2. De verordening onroerende zaakbelastingen 2024 vast te stellen;
 3. De verordening afvalstoffenheffing 2024 vast te stellen;
 4. De verordening rioolheffing 2024 vast te stellen;
 5. De legesverordening 2024 met bijbehorende tarieventabel en de roeb-lijst (regionaal overleg Eindhoven bouwtoezicht) 2024 vast te stellen;
 6. De verordening lijkbezorgingsrechten 2024 vast te stellen;
 7. De verordening marktgelden 2024 vast te stellen;
 8. De verordening precariobelasting 2024 vast te stellen;
 9. De verordening toeristenbelasting 2024 vast te stellen

Besluit: Akkoord met bovenstaand tekstmandaat.

Projectopdracht Visie op Dienstverlening

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de projectopdracht Visie op Dienstverlening (Bijlage 1);
 2. Via de notitie het proces, om tot deze visie te komen, voor te leggen aan het presidium op 14 november 2023

Besluit: Akkoord

Planning P&C-cyclus 2024 aanleverdata bestuur (bespreken om
11.00 uur)

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de planning voor de P&C-cyclus 2024, welke op 16 november 2023 besproken wordt in de Auditcommissie;
 2. In te stemmen met de aanleverdata van (concept) P&C-documenten vanuit organisatie aan college en uiterste verwerkingsdata waarop correcties door collegeleden nog kunnen worden verwerkt in de P&C-documenten.

Besluit: Planning Turaps akkoord