Vergadering van 31 oktober 2023

Geplaatst op donderdag 9 november 2023

B&W-besluitenlijst 24-10-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Beheerregeling informatiebeheer gemeente Waalre 2023

Voorgesteld besluit:
De Beheerregeling informatiebeheer gemeente Waalre 2023 vast te
stellen

Besluit: Akkoord

Convenant samenwerkingsafspraken gemeente Waalre en Vereniging Duurzaam Waalre

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met het ondertekenen van het convenant omtrent samenwerkingsafspraken tussen de gemeente Waalre en de Vereniging Duurzaam Waalre.
  2. Wethouder, mevrouw P. van de Loo, te machtigen voor het ondertekenen van het convenant.

Besluit: Akkoord

Principeverzoek Timmereind 7

Voorgesteld besluit:
Een positief standpunt in te nemen over planologische medewerking aan het herbestemmen van het agrarische bedrijf met bedrijfswoning
aan Timmereind 7 naar een woonbestemming voor maximaal 2 woningen en onder voorwaarden.

Besluit: Akkoord

Van Gogh Nationaal Park Samenwerkingsovereenkomst (SOK) 2024-2028

Voorgesteld besluit:

  1. De samenwerkingsovereenkomst 2024-2028 'Van Gogh Nationaal Park', te ondertekenen. Met de intentie de samenwerking per 1 januari 2024 meerjarig te continueren, waarbij de financiële afspraken vooralsnog, in afwachting van de definitieve toekenning van de status Nationaal Park, betrekking hebben op 2024.
  2. Voor het jaar 2024 de bijdrage van € 8.572,- beschikbaar te stellen.
  3. Verder te gaan met de uitvoering van de ontwikkellijnen uit het Masterplan Van Gogh Nationaal Park.

Besluit: Akkoord

Annotatie agenda digitaal AB K80 2 november

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de annotatie op de agenda digitaal AB K80 2
november.

Besluit: Akkoord

Kennisnemen van inzet VNG na val van kabinet

Voorgesteld besluit:

  1. Kennis te nemen van de uitgezette strategie van de VNG na de val van het kabinet en het webinar dat op 12 september door de taskforce wordt verzorgd
  2. Het Maatschappelijk Pamflet “Laat Nederland niet stilvallen” via onze website en social media breed te delen.

Besluit: Akkoord