Vergadering van 24 oktober 2023

Geplaatst op maandag 30 oktober 2023

B&W-besluitenlijst 03-10-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Nota “Verder aan de slag met participatie”

Voorgesteld besluit:
De raad voor te stellen de nota “Verder aan de slag met participatie” vast te stellen.

Besluit: Akkoord.

Evenementenvisie gemeente Waalre

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de ‘evenementenvisie gemeente Waalre’.
 2. In te stemmen om bijbehorend raadsvoorstel aan de raad ter vaststelling aan te bieden.
 3. De raad voor te stellen om opdracht te geven tot het opstellen van een uitvoeringsplan op basis van de evenementenvisie.

Besluit: Akkoord

Huisvestingsverordening 2024-2027

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad voor te stellen tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening gemeente Waalre 2024-2027.

Besluit: Akkoord

Nota Parkeernormen gemeente Waalre

Voorgesteld besluit:

 1. Instemmen met de “Nota Parkeernormen gemeente Waalre”
 2. Instemmen met het concept raadsvoorstel tot vaststelling van de “Nota Parkeernormen gemeente Waalre”

Besluit: Akkoord

Omgevingsvergunning activiteit milieu en bouwen Onze Lieve Vrouwedijk 49

Voorgesteld besluit:

 1. De gevraagde gewijzigde omgevingsvergunning voor een paarden- en hondenfokkerij te verlenen en geen milieueffectrapport op te laten stellen.
 2. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een hekwerk van 1,25 meter hoogte t.b.v. een paddock buiten het bouwvlak.
 3. Te beslissen dat de ingekomen zienswijze vermeld onder ‘procedurele overwegingen’ onder 3.1 (zienswijze punt 3 en 4) leidt tot het aanpassen of schrappen van de betreffende “Voorschriften”.
 4. Te beslissen dat de ingekomen zienswijze vermeld onder ‘procedurele overwegingen’ onder 3.1 (zienswijze punt 1 en 2) niet leidt tot aanpassingen in de definitieve omgevingsvergunning.
 5. Te beslissen dat na een periode van 2 jaar een procedure wordt opgestart tot het intrekken van de verleende bouwvergunning (BR2008.158 d.d. 8 maart 2010) wanneer er geen (voortvarende) bouwactiviteiten plaatsvinden.

Besluit: Akkoord

Frauderesponsplan Gemeente Waalre

Voorgesteld besluit:
Het frauderesponsplan Gemeente Waalre vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Aanvraag Regio Deal 5e tranche, versie 90%

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de concept aanvraag Regio Deal 5e tranche ‘Thuis in Brainport’.
 2. De voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Economie MRE als bestuurlijk trekker te mandateren het concept te vervolmaken conform de ingezette lijn.
 3. De aanvraag Regio Deal 5e tranche ‘Thuis in Brainport’ te ondersteunen.

Besluit: Akkoord

Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Waalre

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de ‘Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Waalre’ en intrekken van de ‘Brabantbrede Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht’ vastgesteld op 19 juli 2016.
 2. In te stemmen om bijbehorend raadsvoorstel en raadbesluit door te sturen naar de raad voor oordeelsvorming op 28 november 2023 en besluitvorming op 12 december 2023.

Besluit: Akkoord

Mandaatbesluit Verkeersbesluiten

Voorgesteld besluit:
Besluiten het Mandaat, verkeersbesluiten van de gemeente Waalre vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Vaststellen mandaatovereenkomst Integraal Zorgakkoord (IZA).

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit IZA gemeente Eindhoven 2023 tot en met 2026.

Besluit: Akkoord