Vergadering van 26 september 2023

Geplaatst op vrijdag 6 oktober 2023

B&W-besluitenlijst 19-09-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Brief m.b.t. evaluatie netwerksamenwerking gemeente Oirschot

Voorgesteld besluit:

  1. Kennis te nemen van de brief van gemeente Oirschot met betrekking tot de evaluatie van een netwerksamenwerking en het daarbij behorende adviesrapport van adviesbureau Van de Laar. Gemeente Best gaat zelf, als aangewezen gemeente voor een ambtelijke en op termijn bestuurlijke fusie met Oirschot, ook nog met een verdere duiding komen.
  2. De genoemde overwegingen in het adviesrapport van adviesbureau Van de Laar in het achterhoofd houden bij de ontwikkelingen in de regio en de bestuurskracht van Waalre.

Besluit Akkoord.

Burgerpeiling 2023

Voorgesteld besluit:

  1. Te besluiten in 2023 een Burgerpeiling te houden en deze elke drie jaar te herhalen.
  2. Te besluiten Research 2 Evolve (R2E) opdracht te verlenen en onder de in bijgevoegde offerte genoemde voorwaarden de Burgerpeiling eind 2023 uit te laten voeren.

Besluit: Akkoord.

Kwartaalbericht SGE Q2 2023

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van het kwartaalbericht SGE Q2 2023.

Besluit: Akkoord.

Programmabegroting 2024-2027

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de Programmabegroting 2024-2027, inclusief aanbiedingsbrief met bijlage en raadsvoorstel met raadsbesluit;
  2. Akkoord te gaan met het aanbieden van deze begroting, inclusief bijlagen aan de Raad.

Besluit: Akkoord.