Vergadering van 19 september 2023

Geplaatst op vrijdag 29 september 2023

B&W-besluitenlijst 12-09-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen B&W-besluitenlijst Openbaar vorige B&W-vergadering.

Besluit: Akkoord.

Format en werkwijze startnotitie

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met bijgaand format en beschreven werkwijze voor de startnotitie.
  2. Dit format en deze werkwijze ter beoordeling voor te leggen aan het presidium.
  3. In te stemmen het onderwerp ‘Visie op sociaal culturele voorzieningen’ aan het presidium voor te leggen. Dit onderwerp in Q4 2023/Q1 2024 te gebruiken om de aanpak te toetsen. Voor het eind van het jaar het presidium enkele andere majeure onderwerpen voor te leggen waarvoor in 2024 een startnotitie door het college aan de raad wordt aangeboden.

Besluit: Met aanpassingen akkoord.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven

Voorgesteld besluit:

  1. Het voorgenomen besluit te nemen tot vaststelling van de Ontwerpregeling Gemeenschappelijke Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven
  2. De raad vragen haar zienswijze te geven op op deze Ontwerpregeling.
  3. Dit voorgenomen besluit waarin de zienswijze van de raad is meegenomen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven

Besluit: Akkoord

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2022

Voorgesteld besluit:

  • In te stemmen met de adviezen voor verrekening van de neveninkomsten voor politieke ambtsdragers over 2022 zoals voorgesteld in bijlagen 1 t/m 7.

Besluit: Akkoord