Vergadering van 12 september 2023

Geplaatst op woensdag 20 september 2023

B&W-besluitenlijst 05-09-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Beantwoording artikel 39 vragen weren vrachtverkeer ZW'14

Voorgesteld besluit:

  • In te stemmen met de beantwoording van de vragen van ZW’14 mbt het weren van vrachtverkeer Waalre-dorp en in handen stellen van de griffie.

Besluit: Akkoord met aanpassing in mandaat portefeuillehouder.

Beslissing op bezwaar, Ansbalduslaan 16

Voorgesteld besluit:

  • Het bezwaarschrift van reclamant kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluit: Akkoord

Nota van uitgangspunten omgevingsplan Waalre

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan (deelgebied centrum-wonen) en deze vrij te geven voor participatie.
  2. De (gewijzigde) nota van uitgangspunten na de participatie via het college voor vaststelling aan te bieden aan de raad.

Besluit: Akkoord met aanpassingen in mandaat portefeuillehouder.