Vergadering van 5 september 2023

Geplaatst op zondag 17 september 2023

B&W-besluitenlijst 29-08-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Indexgebruik contract kinderopvang Brede School Aalst

Voorgesteld besluit:

 • De jaarlijkse CPI-index SA20 (Totaal exclusief energie, voedingsmiddelen, alcoholhoudende dranken & tabak) als index te gebruiken en met ingang van dit jaar de huurovereenkomst met de kinderopvang voor het gebruik van de Brede School Aalst hierop aan te passen.

Besluit: Akkoord

Kempenerpop

Voorgesteld besluit:

 • Stichting Kempenerpop een aflopende pilotsubsidie te verlenen voor 3 jaar: 2023: € 8.000, 2024: € 4.000 2025: € 2.000

Besluit: Akkoord

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) PlusTeam

Voorgesteld besluit:

 1. Het voorgenomen besluit te nemen tot vaststelling van de Ontwerpregeling Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.
 2. De raad te vragen haar zienswijze te geven op deze Ontwerpregeling
 3. Dit voorgenomen besluit waarin de zienswijze van de raad is meegenomen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van het PlusTeam.

Besluit: Akkoord.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost.

Voorgesteld besluit:

 1. Het voorgenomen besluit te nemen tot vaststelling van de Ontwerpregeling Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost 2024.
 2. De raad vragen haar zienswijze te geven op deze Ontwerpregeling.
 3. Dit voorgenomen besluit waarin de zienswijze van de raad is meegenomen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost.

Besluit: Akkoord

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Voorgesteld besluit:

 1. Het voorgenomen besluit te nemen tot vaststelling van de Ontwerpregeling Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2024
 2. De raad vragen haar zienswijze te geven op deze Ontwerpregeling.
 3. Dit voorgenomen besluit waarin de zienswijze van de raad is meegenomen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant

Besluit: Akkoord

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost

 1. Het voorgenomen besluit te nemen tot vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost 2024
 2. De raad vragen haar zienswijze te geven op deze Ontwerpregeling.
 3. Dit voorgenomen besluit waarin de zienswijze van de raad is meegenomen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio BrabantZuidoost

Besluit: Akkoord

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling MRE 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Het voorgenomen besluit te nemen tot vaststelling van de Ontwerpregeling Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2023 en het ontwerp gewijzigd statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven 2024;
 2. A. De raad vragen haar zienswijze (af te stemmen met andere raden op 6 september) te geven op deze Ontwerpregeling; B. De raad voor te stellen de Ontwerpregeling Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven vast te stellen en haar zienswijze (af te stemmen met andere raden op 6 september) te vragen op deze Ontwerpregeling;
 3. Dit voorgenomen besluit waarin de zienswijze van de raad is meegenomen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven

Besluit: Akkoord

Ontwerp bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat (de Pracht zuid)

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat te Waalre en het opstarten van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform artikel 3.8 Wro om dit ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.
 2. Te besluiten dat voor het bestemmingplan Frederik Hendrikstraat geen milieueffectrapportage hoeft te worden doorlopen.
 3. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Frederik Hendrikstraat.

Besluit: Akkoord

Reactienota DB ODZOB zienswijzen herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024

Voorgesteld besluit:

 • Kennis te nemen van de reactienota van het DB ODZOB op de zienswijzen van onze raad en de andere deelnemende raden op de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024. (Voorheen werd een dergelijke reactienota aan het college gestuurd met de door het AB vastgestelde begroting. Met de gewijzigde Wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt een reactienota nu rechtstreeks aan de gemeenteraad gestuurd en wordt op de lijst van ingekomen stukken geplaatst.)

Besluit: Akkoord

Spandoeken carnaval

Voorgesteld besluit:

 • Bij een aanvraag af te wijken van het beleid voorwerpen op of aan de weg Waalre 2016 voor het plaatsen van spandoeken ter promotie van Carnaval Waalre 2024.

Besluit: Akkoord

Startnotitie Sport- en beweegvisie

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met plan van aanpak waarmee we de totale ambitie op sport kunnen vormgeven.
 2. Daarvoor het bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen dat is op opgenomen in de begroting van 2024 voor het opstellen van het sport- en beweegbeleid.
 3. Het procesvoorstel vast te stellen.

Akkoord in mandaat.