Vergadering van 29 augustus 2023

Geplaatst op vrijdag 8 september 2023

B&W-besluitenlijst 18-07-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

3e tussenrapportage (turap) 2023

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de 3e tussenrapportage (Turap) 2023;
  2. In te stemmen om de 3e tussenrapportage (Turap) 2023 beschikbaar te stellen aan de Auditcommissie voor bespreking op 7 september 2023 en de 3e tussenrapportage (Turap) 2023 en bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit door te sturen naar de raad voor oordeelsvorming op 19 september 2023 en besluitvorming op 3 oktober 2023.

Besluit: Akkoord

Subregionale Detailhandelsvisie SGE

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met raadsvoorstel en -besluit ter vaststelling van de ‘subregionale detailhandelsvisie van het Stedelijk Gebied Eindhoven – Van kwantiteit naar Kwaliteit’.

Besluit: Akkoord

Intrekking Subsidieregeling ondersteuning stedenband Ishøj

Voorgesteld besluit:

  1. De Subsidieregeling ondersteuning stedenband Ishøj van de gemeente Waalre in te trekken.

Besluit: Akkoord

Beantwoording artikel 39 vragen D66 over vertrekroute vliegtuigen Eindhoven Airport

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de beantwoording van artikel 39 vragen van de fractie D66 inzake de gewijzigde vertrekroute van vliegtuigen vanaf Eindhoven Airport.

Besluit: Akkoord.

Brief VNG na val van kabinet

Voorgesteld besluit:

  1. Kennis te nemen van brief van de VNG aan de Eerste en Tweede Kamer na val van het kabinet

Ter kennisgeving aangenomen.

Overzicht declaraties reis- en verblijfkosten college B&W

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de uitbetaling van de declaraties reis- en verblijfkosten van het college van B&W voor de periode juli 2022 tot en met juni 2023.
  2. In te stemmen om het overzicht van deze declaraties reis- en verblijfkosten te publiceren op de gemeentelijke website.

Besluit: Akkoord

Prestatieovereenkomst Stichting Volksuniversiteit Waalre (VUW)

Voorgesteld besluit:

  1. De prestatieovereenkomst Stichting Volksuniversiteit Waalre vast te stellen: Periode 1 september 2024 tot en met 30 juni 2028 € 7.343 met een jaarlijkse indexering vanaf 2024.
  2. Te werken met cursusjaren in plaats van kalenderjaren voor de afrekening met de VUW. En hiermee af te wijken van het bepaalde in de verordening.

Besluit: Akkoord