Vergadering van 18 juli 2023

Geplaatst op donderdag 31 augustus 2023

B&W-besluitenlijst 11-07-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Beleidsteksten begroting 2024-2027

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het opnemen van de beleidsteksten, zoals bijgevoegd, in de definitieve begroting 2024-2027;

Besluit:
Akkoord.

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van het feit dat mogelijke ombuigingen nog niet tekstueel zijn verwerkt in de beleidsteksten.

Besluit:
Het college heeft kennisgenomen.

Beslissing op bezwaar, Eindhovenseweg 54-56

Voorgesteld besluit:

 1. De bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren.
 2. De bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 353947 ongegrond te verklaren en het besluit, met aanvulling van motivatie, in stand te laten.
 3. Het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen.

Besluit: Akkoord.

Concept afsprakenlijst presidium 20 juni 2023

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de concept afsprakenlijst van het presidium van 20 juni 2023.

Besluit: Akkoord.

Financiële verordening gemeente Waalre 2023

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de financiële verordening gemeente Waalre 2023, inclusief bijlage afschrijvingsbeleid;
 2. In te stemmen met het doorsturen van deze verordening naar de auditcommissie van 7 september voor (tweede) bespreking en de raadsvergadering van 24 oktober 2023 voor besluitvorming.

Besluit: Akkoord.

Allonge overeenkomst tijdelijke woningen Meester Slootshof

Voorgesteld besluit:

 1. Instemmen met de Allonge op de overeenkomst met woonstichting ‘thuis om te komen tot de realisatie van 28 tijdelijke huurwoningen op een perceel aan de Meester Slootsweg.
 2. Instemmen met de aanvraag voor subsidie in het kader van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen.

Besluit: Akkoord.

Anterieure overeenkomst Heijde Park, Waalre noord

Voorgesteld besluit:

 1. Instemmen met de anterieure overeenkomst met Van Grunsven voor de woningbouwontwikkeling van locatie Heijde Park, Waalre Noord;
 2. Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren om de anterieure overeenkomst te ondertekenen.

Besluit: Akkoord.

Nota reserves en voorzieningen 2023

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de Nota reserves & voorzieningen 2023;
 2. In te stemmen om de hierboven genoemde nota beschikbaar te stellen aan de Auditcommissie als bespreekstuk voor de vergadering van 7 september 2023.

Besluit: Akkoord inclusief de tekstuele wijzingen.

Raadsinformatiebrief rapportage doorgaand vrachtverkeer Waalre-dorp

Voorgesteld besluit:

 1. Voor kennisgeving aan te nemen het bijgevoegde “Advies weren doorgaand vrachtverkeer Waalre-dorp”.
 2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord.

Samenwerkingsovereenkomst sporttechnisch onderhoud gemeente Waalre en Eindhoven

Voorgesteld besluit:

 1. De samenwerking met gemeente Eindhoven voor het sporttechnisch onderhoud op de sportvelden van de gemeentelijke buitensportaccommodaties in Waalre te vernieuwen.
 2. De samenwerking vast te leggen in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (bijlage 1).
 3. De teammanager Sociale Ontwikkeling te mandateren om deze samenwerkingsovereenkomst en opdrachten die hieruit voortvloeien namens het college te ondertekenen.
 4. De teammanager Sociale Ontwikkeling tekstmandaat te geven voor het doorvoeren van beperkte tekstuele wijzigingen zoals het in de overeenkomst opnemen van de juiste vertegenwoordigers en het actualiseren van datums.

Besluit: Akkoord.

Start Evenementenvisie 2023

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de notitie ‘Start Evenementenvisie 2023’.
 2. In te stemmen om de notitie ‘Start Evenementenvisie 2023’ middels raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de raad.

Besluit: Akkoord.

Vervangende nieuwbouw hoek Rooisestraat-Heuvelstraat, principe medewerking

Voorgesteld besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het aangepaste plan voor vervangende nieuwbouw op de hoek Rooisestraat-Heuvelstraat en hiervoor een omgevingsplanprocedure te doorlopen;
 2. In te stemmen met het versturen van de antwoordbrief aan de eigenaren.

Besluit: Akkoord.

Ombuigingen begroting 2024-2027

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de mogelijke maatregelen voor ombuigingen in de begroting 2024-2027

Besluit: Het college heeft kennisgenomen.

Voorgesteld besluit:
Per maatregel aan te geven welke keuze uw college maakt:

 1. De maatregel wel als ombuiging doorvoeren in de begroting
 2. De maatregel niet als ombuiging doorvoeren in de begroting
 3. De maatregel optioneel zien als ombuiging in de begroting, waarbij deze maatregel (deels) wordt doorgevoerd indien noodzakelijk om het begrotingssaldo sluitend te krijgen.

Besluit:
Het college heeft kennisgenomen

Raadsinformatiebrief Ruimtelijk Ontwikkelperspectief Zuidoost Brabant

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze naar de raadsleden sturen.

Besluit: Akkoord.

Ter informatie Rechtmatigheidsverklaring 2023

Voorgesteld besluit:
Om kennis te nemen van het plan van aanpak Rechtmatigheidsverantwoording 2023

Besluit: Akkoord.

RIB stand van zaken Mobiliteitsplan

Voorgesteld besluit:

 1. Het college besluit om in te stemmen met de raadsinformatiebrief betreffende de stand van zaken omtrent het proces om tot een mobiliteitsplan te komen.
 2. Wethouder Van de Loo tekstmandaat te geven voor het doorvoeren van beperkte tekstuele wijzigingen in zowel de raadsinformatiebrief alsmede in het stuk “resultaten knelpuntenkaart”.

Besluit: Akkoord.