Vergadering van 11 juli 2023

Geplaatst op maandag 24 juli 2023

B&W-besluitenlijst 04-07-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Kwartaalrapportage herinrichting Eindhovenseweg 06

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Besluit: Akkoord met genoemde aanpassing.

Mogelijkheden ombuigingen begroting 2024-2027

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de mogelijkheden voor ombuigingen in de programmabegroting 2024-2027. 18 juli volgt een voorstel.

Besluit: ter kennisgeving aangenomen.