Vergadering van 4 juli 2023

Geplaatst op donderdag 13 juli 2023

B&W-besluitenlijst 27-06-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Annotatie op de agenda van het AB MRE 5 juli 2023

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de annotatie op de agenda van het Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE) op 5 juli 2023.

Besluit: Akkoord.

Aanstellingsbesluit toezichthouder

Voorgesteld besluit:
Aan uw college wordt vanuit het oogpunt van een goed handhavingsbeleid voorgesteld om: 1. één medewerker aan te wijzen als toezichthouder.

Besluit: Akkoord

Gemeentelijk gronddepot en gemeentewerf

Voorgesteld besluit:

  1. Het door een terzake deskundig bureau laten uitvoeren van een integraal onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot één permanent gronddepot, een tijdelijk depot ter overbrugging en een toekomstperspectief voor de gemeentewerf;
  2. Op basis van de onderzoeksresultaten komen tot concrete voorstellen (scenario’s) richting bestuur (college en/of raad) voor besluitvorming hierover.
  3. De onderzoekskosten a 35.000 euro ten laste te brengen van ‘voorziening riolering’ en hiertoe via de eerstkomende Turap een krediet aan de raad te vragen.

Besluit: Akkoord

Pilot intrekking verplicht ondertekenen met handtekening team CMD

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de proef tot 1 januari 2024 waarbij de medewerkers van het team CMD alleen in het geval van een wettelijke plicht nog ondertekenen met een handtekening
  2. De verplichting tot ondertekenen met een handtekening uit het besluit mandaten, volmachten en machtigingen 2014 gedurende de proefperiode op te heffen voor de medewerkers van het team CMD;
  3. De Beleidsnota gebruik handtekening CMD gemeente Waalre 2023 voor de duur van de proefperiode vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief stand van zaken afvalinzameling

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het informeren van de raad over de stand van zaken afvalinzameling via de raadsinformatiebrief.

Besluit: Met opmerking akkoord.

Woningbouw Michiel de Ruijterstraat

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen, onder voorwaarden, met het plan om 4 woningen te realiseren op de locatie Michiel de Ruijterstraat 99.
  2. Daaraan mee te werken door, na in werking treding van de Omgevingswet, een omgevingsvergunning voor een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit te verlenen.

Besluit: Akkoord