Vergadering van 27 juni 2023

Geplaatst op maandag 10 juli 2023

B&W-besluitenlijst 20-06-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Indexering Een 10 Voor de Jeugd aanpassen aan landelijke contractstandaard

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het aanpassen van de indexeringsbepaling binnen Een 10 voor de Jeugd conform de landelijke contractstandaarden met ingang van 01-01-2024 en de indexeringsbepaling in de overeenkomst hierop aan te passen.
 2. In de toekomst geen tussentijdse aanpassingen vanwege gewijzigde cao bepalingen doorvoeren, aangezien deze tot uiting komen in daarop volgende jaarlijkse OVA indexering die een belangrijke basis vormt voor de indexering.
 3. Voor de contracten Jeugdhulp het indexeringspercentage vast te stellen op 6,43% voor 2024.

Besluit: Akkoord

Omgevingsvergunning Onze Lieve Vrouwedijk 49

Voorgesteld besluit:
Akkoord te gaan met het voornemen:

 1. de omgevingsvergunning voor een paarden- en hondenfokkerij te verlenen en geen milieueffectrapport op te laten stellen.
 2. de omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een hekwerk van 1,25 meter hoogte t.b.v. een paddock buiten het bouwvlak.
 3. om na een periode van 2 jaar een procedure op te starten tot het intrekken van de verleende bouwvergunning

(BR2008.158 d.d. 8 maart 2010) wanneer er geen (voortvarende) bouwactiviteiten plaatsvinden.

Besluit: Akkoord

RIB onderhoud Onze Lieve Vrouwedijk

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief betreffende onderhoud Onze Lieve Vrouwedijk.

Besluit: Akkoord

Afsprakenlijsten presidium van 4 april, 9 mei en 6 juni 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de afsprakenlijsten van het presidium van 4 april, 9 mei en 6 juni 2023.

Besluit: Ter kennisname aangenomen.

Artikel 39 vragen, perceel Loonderweg 42 (Warande)

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 39 vragen van Aalst Waalre Belang inzake diverse onderwerpen die betrekking hebben op het perceel aan Loonderweg 42 te Waalre (Warande).

Besluit: Akkoord

Zendmast Valkenswaardseweg/Gagelhof

Voorgesteld besluit:

 1. Onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het oprichten van een zendmast aan de Valkenswaardseweg te Waalre

Besluit: Akkoord

Herijking notitie inwonersparticipatie

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van het concept-Manifest Inwonersparticipatie en de voorgestelde wijzigingen op het concept en dit document voor te leggen in de werksessie met de raad op 7 september 2023.

Besluit: Akkoord