Vergadering van 30 mei 2023

Geplaatst op maandag 12 juni 2023

B&W-besluitenlijst 23-05-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Stimulering Buitenschoolse Cultuureducatie

Voorgesteld besluit:
Het door de raad jaarlijks beschikbaar gestelde budget van € 50.000 voor de stimulering van buitenschoolse cultuureducatie in 2023 als volgt te besteden:

 1. Het in de breedte versterken van het culturele klimaat in Waalre door middel van een positieve stimuleringscampagne voor cultuur en (buitenschoolse) cultuureducatie, kosten € 10.000.
 2. Daarbij een werkgroep van inwoners te betrekken die zich vanuit het cultuurcafé willen buigen over creatieve oplossingen om de buitenschoolse cultuureducatie te bevorderen en hiervoor een werkbudget van € 5000 te reserveren die de werkgroep kan besteden binnen de gestelde kaders.
 3. In te stemmen met de Stimuleringsregeling Buitenschoolse Cultuureducatie en die uit te laten voeren door Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Brabant (t.b.v. het Jeugdfonds Cultuur Brabant), op voorwaarde van een jaarlijks herzienbare subsidiebeschikking. Het resterende budget van € 35.000 hiervoor te verlenen aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Besluit: Akkoord.

Financiële verordening 2023

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de Financiële verordening 2023;
 2. In te stemmen met het doorsturen van deze Financiële verordening 2023 naar de auditcommissie van 8 juni 2023;
 3. In te stemmen met het proces dat deze financiële verordening op 8 juni besproken wordt in de auditcommissie, waarna een advies van de auditcommissie volgt op de verordening. De financiële verordening, inclusief advies vanuit de auditcommissie wordt daarna opnieuw aangeboden aan uw college ter besluitvorming, met daarin eventuele wijzigingen na beraadslaging in de auditcommissie.

Besluit: Akkoord.

Nota reserves en voorzieningen gemeente Waalre 2023

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de conceptversie van de Nota reserves & voorzieningen gemeente Waalre 2023;
 2. In te stemmen om de hierboven genoemde conceptnota beschikbaar te stellen aan de Auditcommissie als bespreekstuk voor de vergadering van 8 juni 2023;
 3. In te stemmen met het proces dat deze concept nota reserves en voorzieningen 2023 op 8 juni besproken wordt in de auditcommissie, waarna een advies van de auditcommissie volgt op de nota. De nota reserves en voorzieningen, inclusief advies vanuit de auditcommissie wordt daarna opnieuw aangeboden aan uw college ter besluitvorming, met daarin eventuele wijzigingen na beraadslaging/advies van de auditcommissie.

Besluit: Akkoord.

Participatieraad Sociaal Domein

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag van de Participatieraad Sociaal Domein Waalre.
 2. In te stemmen met de reactie op het jaarverslag.
 3. Marjon van Vilsteren te benoemen als nieuw lid van de Participatieraad Sociaal Domein Waalre.

Besluit: Akkoord.

Principeverzoek Malvalaan 't Laar (Slimme wijk)

Voorgesteld besluit:

 1. Onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een nieuw verpleeghuis met 90 plaatsen, waarvan maximaal 30 flexibel in te zetten studio’s, alsmede de renovatie en het optoppen van de bestaande sociale huurcomplexen aan de Malvalaan.
 2. De gemeenteraad voor te stellen om € 15.000 euro voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ten laste van de post onvoorzien 2023 en deze begrotingswijziging in de eerstvolgende Turap van 2023 op te nemen.

Akkoord.

Ongenoegen verlate aanlevering jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van brief die is uitgegaan naar de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Ter kennisgeving aangenomen.