Vergadering van 23 mei 2023

Geplaatst op vrijdag 2 juni 2023

B&W-besluitenlijst 23-05-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Annotatie op de agenda van de ALV van de VBG op 24 mei 2023

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de annotatie op de agenda van de Algemene Ledenvergadering Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) op 24 mei 2023.

Besluit: Akkoord.

Actualisatie Woonnotitie

Voorgesteld besluit:
Instemmen met de ‘Actualisatie Woonnotitie’ en deze met bijgaand raadsvoorstel voor vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad

Besluit: Akkoord na verwerking van de gemaakte opmerkingen in mandaat.

Jaarrekening 2022 GRWRE/Ergon

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de Jaarrekening 2022 van GRWRE/Ergon inclusief de jaarrekeningen van de daaronder ressorterende stichtingen.

Besluit: Akkoord.

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2022

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de ‘Jaarverantwoording kinderopvang 2022 gemeente Waalre’.
 2. De gemeenteraad te informeren met de ‘Raadsinformatiebrief jaarverantwoording kinderopvang 2022’.

Besluit: Akkoord na verwerking van gemaakte opmerking in mandaat.

Kwartaalbericht SGE Q1 2023 en Jaarprogramma SGE 2023

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van het Kwartaalbericht SGE Q1 2023 en het Jaarprogramma SGE 2023.

Besluit: Akkoord

Novex Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met concept Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant 2040, inclusief eerste uitwerkingsafspraken.
 2. Na instemming van betrokken partijen (naar verwachting in september 2023) het Ontwikkelperspectief als bouwsteen te hanteren voor toekomstige omgevingsinstrumentarium en aanbieden als onderdeel voor het Ruimtelijk Voorstel in oktober 2023.

Besluit: Akkoord, met mandaat aan wethouder Van de Loo de vraag in het poho Ruimte voor te leggen over het al dan niet opnemen plaatje.

Voorlopige jaarstukken 2022 en de meerjarenvisie 2023 -2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Voorgesteld besluit:
Instemmen met het raadsvoorstel en concept raadsbesluit, waarbij de raad wordt voorgesteld kennis te nemen van:

 1. De concept-Jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
 2. De meerjarenvisie 2023 -2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Besluit: Akkoord.

2e Tussenrapportage (Turap) 2023

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de 2e tussenrapportage (Turap) 2023;
 2. In te stemmen om de 2e tussenrapportage (Turap) 2023 beschikbaar te stellen aan de Auditcommissie voor bespreking op 8 juni 2023 en de 2e tussenrapportage (Turap) 2023 en bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit door te sturen naar de raad voor oordeelsvorming op 6 juni 2023 en besluitvorming op 20 juni 2023.

Besluit: Akkoord, na verwerking van gemaakte opmerkingen in mandaat.

Eerste begrotingswijziging PlusTeam 2023 en 2024

Voorgesteld besluit:

 1. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam, waarmee de begroting in 2023 wordt verhoogd met een budget van in totaal €37.188,- naar €678.001,- en in 2024 van in totaal €63.750,- naar €761.462,-.
 2. De kosten voor 2023 ten laste te brengen van de post onvoorzien en de bijbehorende begrotingswijziging in de eerstvolgende turap van 2023 mee te nemen.
 3. De kosten voor 2024 mee te nemen in de nog op te stellen begroting 2024.
 4. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met de opgestelde zienswijze en deze te verzenden aan de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam.

Besluit: akkoord, na verwerking van gemaakte opmerking in mandaat.

Incidentele versterking CMD

Voorgesteld besluit:

 1. Vast te stellen dat de werkwijze vastgelegd in de verordening Wmo op dit moment niet haalbaar is voor de medewerkers van het CMD, vanwege de hoge werkdruk die is ontstaan door personeelswisselingen en de algemene problematiek met wachtlijsten bij zorgaanbieders.
 2. Vanwege het belang van deze kwalitatief goede dienstverlening van het CMD aan onze inwoners die ondersteuning nodig hebben aan de gemeenteraad voor te stellen een noodzakelijke incidentele investering in het CMD te doen ter hoogte van € 200.000. Zodat de dienstverlening kan blijven voldoen aan de uitgangspunten van ‘werken volgens de bedoeling’, vastgelegd in de verordeningen sociaal domein van de gemeente Waalre.
 3. Aan de raad voor te stellen het bedrag van €10.000,- te dekken uit de reserve sociaal domein en de overige € 190.000 te dekken uit het begrotingsresultaat 2023. Bij een negatief begrotingsresultaat zal er aanspraak gemaakt worden op de algemene reserves van de gemeente Waalre.

Besluit: Akkoord, na verwerking van de gemaakte opmerkingen in mandaat.

Kadernota 2024

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de Kadernota 2024;
 2. In te stemmen om de Kadernota 2024 beschikbaar te stellen aan de Auditcommissie voor bespreking op 8 juni 2023 en de Kadernota 2024 en raadsvoorstel en concept raadsbesluit door te sturen naar de raad voor oordeelsvorming op 20 juni 2023 en besluitvorming op 4 juli 2023.

Besluit: Akkoord, na verwerking van gemaakte opmerkingen in mandaat.

Ontwerpbestemmingsplan en anterieure overeenkomst Dennelaan 1-1A

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan ‘Dennelaan 1-1A’ en te besluiten dit ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen op grond van artikel 3.8 Wro;
 2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst ‘Dennelaan 1-1A’;
 3. De gemeenteraad te informeren over de voortgang middels raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord, na verwerking van gemaakte opmerking in mandaat.

Kwartaalrapportage herinrichting Eindhovenseweg 05

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met raadsinformatiebrief

Besluit: Akkoord.

Regio Deal aanvraag 5e tranche, voorbereiding

Voorgesteld besluit:

 1. Bespreken van de ingebrachte projecten/ ideeën voor de aanvraag van de Regio Deal 5e tranche.
 2. Bespreken van de concept-beantwoording van de vragen aan het college voor de bestuurlijke sessie van 24 mei
 3. De uitkomst van deze bespreking in te brengen tijdens de bestuurlijke werksessie van de portefeuillehouders Economie van de MRE op 24 mei 2023.

Besproken. De drie interessante ideeën worden meegenomen door wethouder Van de Goor.

Vaststellen jaarstukken 2022

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de jaarstukken 2022;
 2. In te stemmen met het bij dit advies gevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit, inclusief resultaatbestemming en deze met de jaarstukken 2022 te verzenden naar de leden van de gemeenteraad en de auditcommissie;
 3. Mandaat geven aan de wethouder Financiën tot het eventueel doorvoeren van wijzigingen n.a.v. bespreking in het college en de accountantscontrole.

Besluit: Akkoord, na verwerking van de gemaakte opmerkingen in mandaat.

Concept-Programmajaarverslag Metropoolregio Eindhoven 2022

Voorgesteld besluit:
De raad middels bijbehorend raadsvoorstel en raadsbesluit voor te stellen kennis te nemen van het concept-Programmajaarverslag Metropoolregio Eindhoven 2022.

Besluit: Akkoord.