Vergadering van 25 april 2023

Geplaatst op woensdag 10 mei 2023

B&W-besluitenlijst 18-04-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Doorontwikkeling Jeugdbescherming Brabant

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van het programma ‘Jeugdbescherming Brabant Bruist’ en het plan “Doorontwikkeling Jeugdbescherming Brabant 2022- 2025”.
 2. In te stemmen met een beschikbaarheidsfinanciering voor Jeugdbescherming Brabant bestaande uit een reservering van maximaal € 24.824 voor 2023 en deze middelen te dekken uit de reguliere middelen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.
 3. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad via raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Eindrapport onderzoek doorwerking aanbevelingen

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamer genaamd ‘Aan de slag ermee’ en de daarin opgenomen aanbevelingen.

Besluit: Akkoord

Jaarverslag uitvoeringsprogramma VTH 2022

Voorgesteld besluit:

 1. Het Jaarverslag uitvoeringsprogramma VTH 2022 vast te stellen.
 2. Het Jaarverslag uitvoeringsprogramma VTH 2022 middels raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de raad.

Besluit: Akkoord met bovenstaande opmerkingen

Ontwerp bestemmingsplan Aalstermolen (Raadhuisstraat 28)

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Raadshuisstraat 28 en het opstarten van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform artikel 3.8 Wro om dit ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.
 2. Te besluiten dat voor het bestemmingplan Raadhuisstraat 28 geen milieueffectrapportage hoeft te worden doorlopen.
 3. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Raadhuisstraat 28 (Aalstermolen).

Besluit: Akkoord

Verordening Jeugdhulp & Wmo 2023

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de concept ‘Verordening Jeugdhulp & Wmo gemeente Waalre 2023’.
 2. Kennis te nemen van de reactie van de Participatieraad (zie: onderdeel Burgerparticipatie van dit voorstel).
 3. Concept Wmo-verordening ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad onder intrekking van de huidig Wmo-verordening 2020.

Besluit: Akkoord

Verzoek woningbouw Willemstraat 2b/ Frederik Hendrikstraat 27

Voorgesteld besluit:
Geen medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening naar een bouwmogelijkheid voor een woning aan de Willemstraat.

Besluit: Akkoord

Volmacht Bovenregionaal Expertise Netwerk

Voorgesteld besluit:
Akkoord te gaan met het verlenen van een volmacht aan wethouder Toub van de gemeente Eindhoven, om namens de gemeente Waalre de volgende twee documenten te ondertekenen: ‘Samenwerkingsovereenkomst doorontwikkeling RET 2023 Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland en vertegenwoordiging van gemeenten/Regionale Expert Teams 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023’ ‘Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Innovatiebudget Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland en vertegenwoordigers van gemeenten/Regionale Expert Teams 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Besluit: Akkoord

Ondertekenen brief duidelijkheid natuurvergunning Eindhoven

Voorgesteld besluit:
Instemmen met ondertekening van de concept-brief waarin we vragen om duidelijkheid over de natuurvergunning van Eindhoven Airport zodat er een sterk signaal naar het ministerie wordt gegeven.

Besluit: Akkoord

Meerjarenbegroting 2024-2027 PlusTeam

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 van het PlusTeam.
 2. Aan de raad voor te stellen kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-2027 van het PlusTeam en de raad in gelegenheid te stellen hierop haar zienswijze in te dienen bij het bestuur van het PlusTeam.

Besluit: Akkoord