Vergadering van 4 april 2023

Geplaatst op woensdag 12 april 2023

B&W-besluitenlijst 28-3-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Feda Government Solutions

Voorgesteld besluit:
De ingehuurde medewerker, namelijk dhr. Goversen, van het bedrijf Feda Government Solutions aan te wijzen als toezichthouder.

Besluit: Akkoord

Addendum 2023 bij Prestatieafspraken 2022-2025 woningcorporaties

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het Addendum 2023 op de gemaakte Prestatieafspraken (2022) met ‘thuis en Wooninc. en hun huurdersvertegenwoordiging.
 2. Portefeuillehouder Wonen te machtigen om de Prestatieafspraken te ondertekenen namens het college.

Besluit: Akkoord

Begroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2027 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE)/ERGON

Voorgesteld besluit:

 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Begroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027 van Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE)/ERGON
 2. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken aan Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE)/ERGON.

Besluit: Akkoord met bovenstaande opmerking.

Beslissing op bezwaar 566070//362229

Voorgesteld besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het besluit in stand te laten met aanvulling van een uitgebreidere toetsing aan de dringende redenen.

Besluit: Akkoord

Beslissing op bezwaar zaaknr. 566071/459777

Voorgesteld besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het besluit in stand te laten.

Besluit: Akkoord

Eerste wijziging programmabegroting 2023 GGD Brabant-Zuidoost

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2023 van de GGD BZO.
 2. In te stemmen met bijgaande conceptbrief m.b.t. de zienswijze van de gemeenteraad t.a.v. ontwerp programmabegroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de GGD BZO.
 3. Aan de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 van de GGD BZO.
 4. Aan de gemeenteraad voor te stellen de GGD BZO te berichten in overeenstemming met de concept brief zienswijze t.a.v. ontwerp programmabegroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de GGD BZO.

Besluit: Akkoord met gemaakte opmerkingen

Financiering RegioRadar Eindhoven 2024

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de gezamenlijke financiering van RegioRadar Eindhoven (RRE) voor het jaar 2024 onder voorwaarde dat:
  1. Er in 2023 een oplossing komt voor de gemeenten die nog niet zijn aangehaakt op RRE;
  2. Uit in Eindhoven Regio (UER) onderzoekt of alternatieve financieringsmiddelen mogelijk zijn;
  3. Er een nog nader af te stemmen evaluatie volgt met prestatieafspraken op te leveren uiterlijk 1 maart 2024;
 2. De bijbehorende kosten a € 5.000,- op te nemen in de begroting voor 2024.

Besluit: Akkoord

Fraude- en corruptierisicoanalyse Gemeente Waalre

Voorgesteld besluit:
De fraude- en corruptierisicoanalyse vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Jaarstukken 2022 GGD Brabant Zuidoost

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de GGD Brabant-Zuidoost.
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van GGD Brabant Zuidoost.

Besluit: Akkoord

Ontwerp programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van het ontwerp programmabegroting 2024 GGD BrabantZuidoost.
 2. In te stemmen met bijgaande conceptbrief m.b.t. de zienswijze van de gemeenteraad t.a.v. de conceptbegroting 2024 en de 1ste begrotingswijziging 2023 van de GGD Brabant-Zuidoost.
 3. Aan de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het ontwerp programmabegroting van de GGD Brabant-Zuidoost voor het jaar 2024.
 4. Aan de gemeenteraad voor te stellen de GGD Brabant-Zuidoost te berichten in overeenstemming met de concept brief zienswijze programmabegroting 2024 en 1 ste begrotingswijziging 2023 GGD BZO.

Besluit: Akkoord

Ontwerpbegroting 2024 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
 3. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
 4. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2024-2027 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
 5. De financiële gevolgen van de meerjarenbegroting 2024-2027 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente Waalre;
 6. De raad voor te stellen kennis te nemen van het voorstel van de VRBZO tot deelname aan de Stichting Waarborgfonds en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
 7. De raad voor te stellen om bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Besluit: Akkoord, met gemaakte opmerking

Samenwerkingsakkoord 2023-2026 MRE

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en de nota van beantwoording zienswijzen op het conceptsamenwerkingsakkoord.

Besluit: Akkoord

SGE Jaarverslag 2022

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE).

Besluit: Akkoord

Trouwen in Waalre

Voorgesteld besluit:

 1. Het Reglement Burgerlijke stand Waalre 2023 vast te stellen.
 2. Elke locatie in de gemeente Waalre aan te wijzen als ‘huis der gemeente’.
 3. De bevoegdheid tot het aanwijzen van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand te mandateren aan de Teammanager Inwonerszaken. Deze wijziging op te laten nemen in het bevoegdhedenregister van de gemeente Waalre.

Besluit: Akkoord

Vaststelling subsidie BIZ Den Hof 2022

Voorgesteld besluit:
Voor het jaar 2022 de BIZ-subsidie voor stichting BIZ Waalre Den Hof vast te stellen op € 38.025,- .

Besluit: Akkoord

Beantwoording art. 39 vragen fractie VVD

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de art. 39 vragen die zijn gesteld door de fractie VVD en doorsturen van deze antwoorden naar de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord