Vergadering van 28 maart 2023

Geplaatst op donderdag 6 april 2023

B&W-besluitenlijst 21-03-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Voorgesteld besluit:

  1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de herziene begroting 2023 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
  2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
  3. De raad voor te stellen de bijbehorende zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Besluit: Akkoord

Mandaat Teammanagers

Voorgesteld besluit:
Besluiten het Mandaat, volmacht en machtiging inkoop, aanbesteding en betalingen teammanagers van de gemeente Waalre vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Verlenen omgevingsvergunning met zaaknr. 468918

Voorgesteld besluit:
Te besluiten om in afwijking van een negatief welstandsadvies de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het woonhuis aan Hooghbeemd 18 te verlenen.

Besluit: Akkoord

Beantwoording artikel 39 vragen Wet inburgering

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de artikel 39 vragen van D66 over de Wet inburgering.

Besluit: Akkoord

Consultatie Wet versterking regie volkshuisvesting

Voorgesteld besluit:
Instemmen met bijgaande reactie in het kader van de consultatie tot vaststelling van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting.

Besluit: Akkoord