Vergadering van 21 maart 2023

Geplaatst op woensdag 29 maart 2023

B&W-besluitenlijst 14-03-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Beslissing op bezwaar Brabantialaan 28a te Waalre

Voorgesteld besluit:

  1. Het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
  2. Het besluit met aanvulling van de motivering in stand te laten.

Besluit: Akkoord

Kostenbeheersing Hulp bij het huishouden

Voorgesteld besluit:

  1. Niet nu vooruitlopend op de landelijke maatregelen een inkomenstoets in te voeren.
  2. Te kiezen voor scenario 3 en 4 om aanvullende maatregelen uit te voeren en een (moreel) appel uit te dragen naar de inwoners van de gemeente Waalre.
  3. Kennis te nemen van het gelijkluidend advies van de Participatieraad Sociaal Domein Waalre over de kostenbeheersing van de inzet van huishoudelijke hulp in de gemeente Waalre.
  4. In te stemmen met het Raadsvoorstel: Kostenbeheersing Hulp bij het huishouden.

Besluit: Akkoord met gemaakte opmerkingen

Vaststelling IHP Waalre

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het IHP en bijbehorend raadsvoorstel en deze door te geleiden naar de raad.

Besluit: Akkoord in mandaat met gemaakte wijzigingen

Verzoek recreatie en natuur educatie De Hurken 5

Voorgesteld besluit:

  1. Kennis nemen van de handhavingszaak op het adres De Hurken 5.
  2. Kennis nemen van het principeverzoek voor het legaliseren van de strijdige bebouwing en gebruik.
  3. Geen medewerking verlenen aan het principeverzoek, noch aan de beide varianten op het verzoek.
  4. Instemmen met het voorgestelde vervolgtraject om in overleg met de verzoeker mogelijkheden voor legalisatie te onderzoeken.

Besluit: Akkoord

Filmfestival 't Wolders Ven

Voorgesteld besluit:
’t Wolders Ven, in samenwerking met de Vrienden van Aalst en de Vereniging voor de Jeugd (hierna: de organisatoren), toe te staan om een evenement te organiseren op en rondom ’t Wolders Ven (hierna: het ven).

Besluit: Akkoord

Geldzorgenbeleid 2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen van Geldzorgenbeleid Waalre 2023.

Besluit: Akkoord