Vergadering van 7 maart 2023

Geplaatst op donderdag 16 maart 2023

B&W-besluitenlijst 28-02-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Doorontwikkeling I-organisatie

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van het rapport I-visie Waalre (bijlage 1)
 2. In te stemmen met de voorgestelde doorontwikkeling van de informatie organisatie en in te stemmen met het bijgevoegd stappenplan (bijlage 2).

Besluit: Akkoord

Aanvullend principeverzoek Terrein Verhoeven (Willibrorduslaan/Ansbalduslaan)

Voorgesteld besluit:
In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van woningbouw op het terrein van voormalig transportbedrijf Verhoeven aan de Willibrorduslaan.

Besluit: Akkoord

Lokaal Economische Speerpunten 2023-2030

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de notitie ‘Lokaal Economische Speerpunten 2023-2030’.
 2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Tijdelijke woningen Boerenbondterrein

Voorgesteld besluit:

 1. Kennisnemen van de gevoerde Omgevingsdialoog en in te stemmen met de daarbij door vertegenwoordigers van gemeente en ‘thuis aangegeven verbijzondering van het ontwikkelkader (‘toezeggingen’).
 2. Kennisnemen van de memo over ruimtelijke procedures (Hekkelman 20-2-2023) en te besluiten om voor de omgevingsvergunning gebruik te maken van de coördinatieregeling.
 3. Op basis van de uitgevoerde verkenningen (financieel, planologisch, omgevingsdialoog) besluiten de locatie ‘Boerenbondterrein’ beschikbaar te stellen voor plaatsing van maximaal 30 tijdelijke huurwoningen voor een periode van maximaal 15 jaar.
 4. Het ruimtelijk plan voor invulling van de locatie met verplaatsbare sociale huurwoningen kenbaar te maken door het plaatsen van informatiepanelen in het Huis van Waalre gedurende enkele weken met de mogelijkheid tot het geven van een schriftelijke reactie.
 5. Opheffen van de vertrouwelijkheid van het collegevoorstel met bijlagen van 12 april 2022 met daarbij de vermelding dat het college destijds heeft gekozen om een businesscase op te stellen voor plaatsing van max. 30 tijdelijke woningen op het Boerenbondterrein.
 6. Aan omwonenden kenbaar te maken dat ná plaatsing van de tijdelijke woningen en tijdig voor afloop van de termijn een participatie-traject wordt opgestart om te komen tot een lange termijn visie voor deze locatie.
 7. Instemmen met bijgaande addendum op de Intentieovereenkomst, waarbij de looptijd wordt verlengd tot 1 april a.s..
 8. Het Boerenbondterrein tijdens het doorlopen van de ruimtelijke procedure en de levertijd van de woningen beschikbaar te houden voor de viering van het 100-jarig bestaan van Waalre, in ieder geval tot 1 oktober 2023.

Besluit: Akkoord.