Vergadering van 28 februari 2023

Geplaatst op woensdag 8 maart 2023

Hamerstukken

B&W-besluitenlijst 14-2-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Besluit aanwijzing nieuwe medewerker als toezichthouder voor gemeente Waalre

Voorgesteld besluit:

 1. Een buitengewoon opsporingsambtenaar aan te wijzen als toezichthouder.
 2. Het aanwijzingsbesluit conform artikel 3:42 aan de Awb bekendmaken.
 3. Dit besluit op de dag na bekendmaking in werking te laten treden.

Besluit: Akkoord.

Kwartaalbericht SGE Q4

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van het kwartaalbericht Q4 van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE).

Besluit: Akkoord.

Mandaatbesluit vertegenwoordiging randgemeenten Luchthaven Eindhoven 2023

Voorgesteld besluit:
Instemmen met de vertegenwoordiging van de gemeente Waalre bij overleggen over Luchthaven Eindhoven conform bijgevoegd mandaatbesluit door drie wethouders uit de randgemeenten, te weten:

 • Eric Beex (gemeente Eersel)
 • Jan van Burgsteden (gemeente Meierijstad)
 • Frank Rombouts (gemeente Reusel-De Mierden)

Akkoord.

Strategisch Informatiebeveiligings- en Privacybeleid gemeente Waalre 2023-2027

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het Strategisch Informatiebeveiligings- en Privacybeleid gemeente Waalre 2023 – 2027.

Besluit: Akkoord.

CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Voorgesteld besluit:
Akkoord te gaan met het verzoek van de VNG, voor het gebruik van Wmo en Jeugdwet gegevens ten behoeve van een onderzoek dat het CBP gaat doen.

Besluit: Akkoord.

Pilot Switch2Move, verbeter kwaliteit van leven met bewegen en muziek

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het voorstel om te starten met een pilot Switch2Move.
 2. Deze kosten te dekken van het budget dat beschikbaar is gesteld vanuit de overgebleven middelen uit het Hoofdlijnen Akkoord GGZ.
 3. Manager Samenleving te mandateren voor het ondertekenen van het contract.

Besluit: Akkoord.

Regionale Woondeal Zuidoost Brabant

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de Woondeal Zuidoost-Brabant;
 2. Wethouder S. van de Goor-Gelens te mandateren de Woondeal namens het college te ondertekenen op 9 maart a.s. in het provinciehuis;
 3. Wethouder Wonen te mandateren om ondergeschikte wijzigingen en verbeteringen door te voeren in de definitieve tekst van de Woondeal tot aan de ondertekening;
 4. De Raad te informeren over de Woondeal na ondertekening met bijgevoegde raadsinformatiebrief en wethouder Wonen te mandateren om ondergeschikte wijzigingen en verbeteringen door te voeren en daarna te versturen.

Besluit: Akkoord

Bespreken

Maatschappelijke subsidie EHBO Aalst Waalre

Voorgesteld besluit:
De EHBO voor de jaren 2023 en 2024 een maatschappelijke subsidie van in totaal € 2.500,- te verlenen.

Besluit: Akkoord.

Opdracht opstellen Mobiliteitsplan

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de inkoopstrategie voor het verstrekken van de opdracht voor het opstellen van een Mobiliteitsplan (GVVP) aan Royal Haskoning DHV.
 2. Geraamde kosten € 40.800,- ten laste te brengen van het raadsuitvoeringsprogramma 2022-2026, 6.210.60 overige lasten verkeer 34389 overige goederen en diensten.

Besluit: Akkoord.

Vaststelling bestemmingsplan De Bleeck 1

Voorgesteld besluit:

 1. Te besluiten hogere grenswaarden voor geluidsbelasting vast te stellen;
 2. Te besluiten op grond van paragraaf 7.6 van de Wet milieubeheer dat voor de voorgenomen activiteit geen Milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, omdat, gelet op de uitgevoerde onderzoeken en de in de plantoelichting gegeven onderbouwing, kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben;
 3. De gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan De Bleeck 1 gewijzigd vast te stellen;
 4. De gemeenteraad voor te stellen te besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen voor het exploitatiegebied.

Besluit: Akkoord.

Regioproject GLOW - Regio in zicht

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met deelname aan het “Regioproject GLOW – Regio in zicht” door een lichtprojectie (categorie klein werk) in gemeente Waalre te realiseren;
 2. Portefeuillehouder voor Waalre100 te mandateren om een keuze te maken voor de thematische uitwerking en de ondertekening van uit dit besluit voortvloeiende overeenkomsten.

Besluit: Akkoord in mandaat met aanpassingen.

Beleidsteksten jaarstukken 2022

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de beleidsteksten Jaarstukken 2022.

Besluit: Besproken.