Vergadering van 14 februari 2023

Geplaatst op woensdag 1 maart 2023

B&W-besluitenlijst 7-2-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Kadernota GRWRE/Egon 2024

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Kadernota ERGON 2024.
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Kadernota ERGON 2024.

Besluit: Akkoord, met aanvullingen inhoudelijke duiding.

1e Tussenrapportage (turap) 2023

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de 1e turap 2023;
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit 1e turap 2023;
 3. In te stemmen met het doorsturen van de 1e turap 2023, inclusief raadsvoorstel, raadsbesluit en begrotingswijziging naar de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord, met bovenstaande opmerking.

Aangepast stedenbouwkundig plan Brabantiapark

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het stedenbouwkundig plan Brabantiapark fase 3;
 2. De raadsinformatiebrief hierover vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Beëindiging van stedenband met Ishøj

Voorgesteld besluit:
De raad voor te stellen om de stedenband met Ishøj te beëindigen middels raadsvoorstel en raadsbesluit.

Besluit: Akkoord, met opmerkingen.

Besluit aanwijzing toezichthouder Kempen Interventie Team (KIT) voor gemeente Waalre 2023

Voorgesteld besluit:

 1. De coördinator van het Kempen Interventie Team (KIT) aan te wijzen als toezichthouder in de gemeente Waalre;
 2. Het aanwijzingsbesluit conform artikel 3:42 van de Awb bekendmaken.
 3. Dit besluit op de dag na bekendmaking in werking te laten treden.

Besluit: Akkoord.

Boomfeestdag

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de organisatie van een extra Boomfeestdag op woensdag 15 maart 2023.
 2. In te stemmen met het programma voor de Boomfeestdag.
 3. De kosten voor het organiseren van een extra boomfeestdag te melden in de 2e Turap

Besluit: Akkoord.

Effectief invoeren verbod doorgaand vrachtverkeer

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met het verlenen van een opdracht aan Arcadis om de mogelijkheden voor het reduceren van vrachtverkeer optimaal te kunnen uitvoeren.
 2. De kosten van het onderzoek worden gedekt uit het krediet Traverse Zuid.
 3. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Gemeenschappelijke kaders Planning & Control 4GR

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de gemeenschappelijke kaders voor de planning & control (P&C) documenten van de vier gemeenschappelijke regelingen;
 2. In te stemmen met het doorsturen van deze beleidsnotie met begeleidende brief aan de gemeenteraad van Waalre via de lijst met ingekomen stukken.

Besluit: Akkoord

Jeugdhulp, indexering tarieven 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Akkoord te gaan met de eenmalige aanpassing van de indexering 2023 voor de tarieven jeugdhulp van 3,57% naar 4,67% per 1 april 2023.
 2. Akkoord te gaan met bijgaande beantwoording aan zorginstellingen naar aanleiding van de op 13 december 2022 ontvangen brief.

Besluit: Akkoord

Kaderbrief 2024 en financieel perspectief 2023 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2024 en het financieel perspectief Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2023; 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Kaderbrief 2024, het financieel perspectief Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2023 en de eerder aangeboden Raadsinformatiebrief.

Besluit:

 1. Het college heeft kennisgenomen.
 2. Akkoord met gemaakte opmerking.

Kadernota 2024 GGD Brabant-Zuidoost

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2024 GGD Brabant-Zuidoost.
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Kadernota 2024 GGD Brabant-Zuidoost.

Besluit: Akkoord

Kadernota 2024 Metropoolregio Eindhoven

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2024 Metropoolregio Eindhoven.
 2. De raad middels raadsvoorstel voor te stellen kennis te nemen van de Kadernota 2024 Metropoolregio Eindhoven.

Besluit: Akkoord

Kadernota 2024 VRBZO

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2024 van de VRBZO
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel kennis te nemen van de kadernota 2024 van de VRBZO.

Besluit: Akkoord

Onkostenvergoeding Participatieraad Sociaal Domein Waalre

Voorgesteld besluit:

 1. De onkostenvergoeding voor de Participatieraad Sociaal Domein Waalre 2022 te verhogen van € 150 naar € 300 per lid voor de 15 leden en het extra bedrag van € 2.250 te betalen uit de post ‘ouderenwerk’.
 2. In te stemmen met de begroting 2023 van de Participatieraad, maar de onkostenvergoeding vast te stellen op € 300 per lid voor de 15 leden. Hiermee het budget voor de Participatieraad te verhogen van € 5.000 naar € 8.000.

Besluit: Akkoord

Verzoek woningbouw Molenstraat 48 en uitbreiding tuin

Voorgesteld besluit:

 1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek om een extra woning op het perceel Molenstraat 48;
 2. Medewerking te verlenen aan het principeverzoek om het agrarisch perceel kadastraal bekend Gemeente Waalre sectie E nummer 4489 te transformeren naar ‘Tuin’ behorende bij het perceel Molenstraat 48.

Besluit: Akkoord