Vergadering van 7 februari 2023

Geplaatst op woensdag 15 februari 2023

B&W-besluitenlijst 31-01-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Notulen: Akkoord.

Concept afsprakenlijst presidium 10 januari 2023

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de concept afsprakenlijst van het presidium van 10 januari 2023.

Notulen: Ter kennisname aangenomen.

Uitwerking motie extra maatwerk armoedebestrijding

  1. Het door de raad beschikbaar gestelde extra budget van € 90.000,- voor de post minimabeleid” primair in te zetten voor: a. een eenmalige extra gift van € 190,- voor inwoners met een inkomen van 120% tot 130% van het sociaal minimum. b. Het ondersteunen van organisaties die zich richten op armoedebestrijding tijdelijk ondersteunen.
  2. Het bedrag van € 90.000,- te dekken uit de reserve sociaal domein.
  3. De bijgevoegde beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Vergroening pleintje Het Fort

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met vergroening en herinrichting van het pleintje Het Fort en de werkzaamheden uit te voeren binnen het bestek Mgr. Bannenberglaan;
  2. Kosten € 35.000 te dekken uit het krediet groot onderhoud Mgr. Bannenberglaan fcl 7.210.19;
  3. De financiële verantwoording van de subsidie en de kosten voor het Fort opnemen in de eerstvolgende turap.

Besluit: Akkoord