Vergadering van 31 januari 2023

Geplaatst op woensdag 8 februari 2023

B&W-besluitenlijst 24-01-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Beantwoording art. 39 vragen van ZW14 inzake Raadsinformatiebrief wijzigingen evenementen 2023

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de artikel 39 vragen van ZW14 inzake Raadsinformatiebrief wijzigingen evenementen 2023.

Besluit: Akkoord

Deelname aanvraag Opwek Energie Op Rijksgronden (OER) A2, A58 en A50

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van bijgaand verzoek van de gemeente Best met betrekking tot aanmelding voor Opwek Energie Op Rijksgronden (OER) A2, A58 en A50.
 2. Portefeuillehouder Van de Loo namens uw college te mandateren de betreffende aanmelding mede te ondertekenen.

Besluit: Akkoord

Kwartaalrapportage herinrichting Eindhovenseweg 04

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Procesvoorstel Routescan gemeente Waalre

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de Routescan gemeente Waalre.
 2. In te stemmen met een gefaseerde vervolgaanpak van de verbetervoorstellen en de voortgang (op basis van de overzichtstabel) halfjaarlijks met de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling/ Recreatie & Toerisme en wethouder Openbare Ruimte tijdens het ‘portefeuillehoudersoverleg buitengebied’ te bespreken.

Besluit: Akkoord

Uitvoeringsprogramma VTH 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Het uitvoeringsprogramma VTH 2023 vast te stellen.
 2. Het uitvoeringsprogramma VTH 2023 ter kennisname aan te bieden aan de raad en de provincie.

Besluit: Akkoord in mandaat, met gemaakte opmerkingen

Vergoeding meerkosten zorgaanbieders Jeugdwet en Wmo

Voorgesteld besluit:

 1. Meerkosten 2022 (noodzakelijke extra kosten) van aanbieders van jeugdhulp en Wmo-ondersteuning - vanwege naleving van RIVM-maatregelen- te vergoeden:
  1. Overeenkomstig de landelijke Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO 2022;
  2. Binnen de financiële middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt;
  3. Volgens de specifieke aanpak hierna beschreven. Dit geldt ook voor de zorgaanbieders die werkzaam zijn vanuit een persoonsgebonden budget op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015. Het beoogde effect van deze besluitvorming is dat aanbieders worden gecompenseerd voor de extra kosten die zij gemaakt hebben vanwege de naleving van Corona-maatregelen.
 2. De meerkosten 2022 ten gevolg van hoger ziekteverzuim uitsluitend te vergoeden als aantoonbaar sprake is van continuïteit van zorginzet in combinatie met kosten van inhuur extra personeel.
 3. Om voor 2022 geen omzetgarantieregeling/continuïteitsbijdrageregeling vast te stellen.

Besluit: Akkoord