Vergadering van 24 januari 2023

Geplaatst op donderdag 2 februari 2023

B&W-besluitenlijst 17-01-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Controleprotocol en normenkader 2022

Voorgesteld besluit:
Ter vaststelling aanbieden van het controleprotocol en normenkader 2022 aan de raad.

Besluit: Akkoord, met aanpassing subsidieverordening afkoppelen hemelwater.

Planning P&C-cyclus 2023

Voorgesteld besluit:

  1. Bijlage 1: ‘Planning & Control-cyclus 2023’ vast te stellen;
  2. In te stemmen met het doornemen van de P&C-cyclus 2023 met de (informele) Auditcommissie op 9 februari 2023;

Besluit: Akkoord

Korte Termijn Maatregelen A2 Randweg Eindhoven

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met het Kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven.
  2. In te stemmen met benodigde regionale cofinanciering van 25% door de 21 gemeenten van de MRE en hiertoe specifiek een gemeentelijke bijdrage te leveren aan de realisatie van mobiliteitshubs als onderdeel van het Kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven;
  3. De reserve bereikbaarheidsfonds ophogen met € 179.000,- ten laste van de vrije reserve

Besluit: Akkoord, met gemaakte opmerkingen.

Ontwikkelingen dossiers 21 voor de Jeugd (regionale inkoop jeugdhulp)

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met het werkplan 21 voor de Jeugd voor 2023 en de bijbehorende begroting.
  2. In te stemmen met de vernieuwde samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, lokale teams en Veilig Thuis.
  3. Stichting Veilig Thuis Oost-Brabant te machtigen voor het inzetten van crisishulp en deze met terugwerkende kracht per 1 oktober 2022 in te laten gaan conform bijgevoegd concept gemeenteblad onder gelijktijdige intrekking van de ‘Machtiging Stichting Veilig Thuis Zuidoost-Brabant’

Besluit: Akkoord

Overeenkomst dynamisch reizigers informatiesysteem (DRIS HOV haltes) provincie - gemeente

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie NoordBrabant en Gemeente Waalre inzake ‘DRIS HOV haltes’
  2. In te stemmen met de eenmalige kosten van € 10.000 excl. BTW en deze te dekken uit het bestaande krediet ‘Herinrichting Eindhovenseweg’

Besluit: Akkoord

Procesbesluit hoger beroep doseerlicht

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het procesbesluit voor het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant betreffende een verkeersbesluit voor het plaatsen van een doseerinstallatie.

Besluit: Akkoord