Vergadering van 17 januari 2023

Geplaatst op woensdag 1 februari 2023

B&W-besluitenlijst 10-01-2023

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Benoeming (plv) leden Centraal Stembureau gemeenteraadsverkiezingen

Voorgesteld besluit:
Voor het Centraal Stembureau naast de burgemeester, die van rechtswege voorzitter is, de volgende personen te benoemen:

 1. als leden: de loco-burgemeester (tevens plaatsvervangend-voorzitter) en de gemeentesecretaris;
 2. en als plaatsvervangende leden: de strategisch managers voor zover zij geen zitting hebben genomen in het Gemeentelijk Stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Besluit: Met aanpassing akkoord.

Beslissing op bezwaar Koningin Wilhelminalaan 9

Voorgesteld besluit:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
 2. Het besluit met aanpassing van de grondslag en aanvulling van de motivering in stand te laten.

Besluit: Akkoord

Beslissing op bezwaar, Baron van Wijnbergenplantsoen (2022)

Voorgesteld besluit:

 1. Het bezwaarschrift tegen de waarschuwingsbrief met kenmerk 30497 niet ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bezwaarschift tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 20759 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit, met in achtneming van het op 25 november 2022 gewijzigd ingediende inrichtingsplan, in stand te laten;
 3. Het verzoek om proceskosten af te wijzen.

Besluit: Akkoord

Bestuurlijke vertegenwoordiging in Routebureau Brabant

Voorgesteld besluit:
De portefeuillehouder Vrijetijdseconomie van de gemeente Valkenswaard te machtigen om namens de gemeente Waalre bestuurlijk aanspreekpunt te zijn in Routebureau Brabant.

Besluit: Akkoord

Managementletter 2022 met uitwerking van de aanbevelingen

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de managementletter 2022 (bijlage 1);
 2. Kennis te nemen van de uitwerking van de aanbevelingen (bijlage 2);
 3. In te stemmen met het aanbieden van deze uitwerking - als een reactie namens het college - aan de Auditcommissie.

Besluit: Akkoord, met gemaakte opmerkingen.

Nieuw Reglement van Orde en werkwijze Rekenkamer Waalre

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van het nieuwe Reglement van Orde, de werkwijze en de planning van de Rekenkamer Waalre die zijn gewijzigd n.a.v. de nieuwe, op 13 december vastgestelde verordening Rekenkamer gemeente Waalre 2022.

Besluit: Akkoord

Regionale samenwerking Uniek Sporten Zuid Brabant

Voorgesteld besluit:

 1. Structureel aan te sluiten bij de regionale samenwerking Uniek Sporten Zuid Brabant per 1 januari 2023;
 2. Manager Samenleving te mandateren om overeenkomsten en opdrachten die hieruit voortvloeien namens het college te ondertekenen.

Besluit: Akkoord

Verzoek om tegemoetkoming in planschade 't Hazzo

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het advies van Pouderoyen-Tonnaer om geen tegemoetkoming in geleden planschade uit te keren voor het adres Primulalaan 10.

Besluit: Akkoord