Vergadering van 10 januari 2023

Geplaatst op maandag 23 januari 2023

B&W-besluitenlijst 20-12-2022

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Afsprakenlijst presidium 13 december 2022

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de afsprakenlijst van het presidium van 13 december 2022.

Besluit: Het college heeft kennisgenomen.

VNG informatie Nationale programma's NOVEX, Woningbouw, Water en bodem sturend en landelijk gebied

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de VNG ledenbrief over de nationale programma’s ten behoeve van de Ruimtelijke Ordening en het belang van regionale samenwerking hierin.

Besluit: Het college heeft kennisgenomen.

Verkiezing leden Provinciale Staten en Waterschap 2023

Voorgesteld besluit:

  1. 7 stembureaus in te stellen in de aan te wijzen 5 stemlokalen zoals aangegeven in de bijlage;
  2. Een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in te stellen in Het Huis van Waalre op donderdag 16 maart 2023 vanaf 10:00 uur;
  3. Mandaat te verlenen aan de Strategisch Managers voor het:
    1. benoemen van (plaatsvervangende) voorzitters en leden van de stembureaus;
    2. benoemen van (plaatsvervangende) voorzitter en leden van het Gemeentelijk Stembureau en het aanwijzen van daarvoor benodigde ondersteuners.

Besluit: 2 en 3 akkoord. Punt 1 afwijkend vastgesteld van 7 stembureaus in 5 stembureaus.