Vergadering van 20 december 2022

Geplaatst op donderdag 12 januari 2023

B&W-besluitenlijst 13-12-2022

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Vaststellen Definitief ontwerp Vitaal Dorpshart Aalst

Voorgesteld besluit:

 1. Het definitief ontwerp “Vitaal dorpshart Aalst” (zie bijlage) vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de voortgang van de realisatie visie vitaal dorpshart Aalst vast te stellen en door te sturen aan de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord

Afsprakenlijst presidium 15 november 2022

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de afsprakenlijst van het presidium van 15 november 2022.

Besluit: Ter kennisgeving aangenomen.

Afwijzing verzoek tot aankoop reststrook naast Mozartlaan 20

Voorgesteld besluit:
Afwijzen van het verzoek tot aankoop van een strook gemeentegrond naast de woning gelegen aan de Mozartlaan 20.

Besluit: Akkoord

Beleidsplan VTH 2023-2027

Voorgesteld besluit:

 1. Het Beleidsplan VTH 2023-2027 vast te stellen.
 2. Het Beleidsplan VTH 2023-2027 ter kennisname aan te bieden aan de raad en provincie.

Besluit: Akkoord

Cultuurloper

Voorgesteld besluit:

 1. De overeenkomst ‘Cultuur met kwaliteit’ met Art4u aan te passen.
 2. Het aantal uren voor de intermediairs cultuureducatie te verhogen.

Besluit: Akkoord

Kaders voor ontwikkeling fase 3 Waalre Noord

Voorgesteld besluit:
Voorgesteld wordt om in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel met notitie ‘Ontwikkelingskaders Waalre-Noord Fase 3’, waardoor de kaders voor de woningbouw ontwikkeling alsmede het budget voor en planning van werkzaamheden worden vastgelegd.

Besluit: Akkoord in mandaat met gemaakte opmerkingen/gewenste aanpassingen.

Kantorenbrief Stedelijk Gebied Eindhoven 2022

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met de Kantorenbrief Stedelijk Gebied Eindhoven 2022.
 2. De raad middels raadsinformatiebrief te informeren over de huidige ontwikkelingen op de kantorenmarkt in het Stedelijk Gebied Eindhoven alsmede de uitkomsten van het recente STEC-onderzoek ‘Behoefteraming kantoren Noord-Brabant’.

Besluit: Akkoord

Kwartaalbericht SGE Q3

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van het derde kwartaalbericht van het Stedelijk Gebied Eindhoven.

Besluit: Akkoord

Maatregelen Salvialaan

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met aanleg trottoir zuidelijk gedeelte Salvialaan ter verbetering van de looproute Geraniumlaan-sporthal ‘t-Hazzo.
 2. In te stemmen met vergroening van het noordelijk gedeelte van de Salvialaan door het plaatsen van bomen en aanleg van groenvlakken.
 3. De geraamde kosten €22.500,- ten laste te brengen van het krediet woonrijp maken omgeving ‘t-Hazzo.

Besluit: Akkoord

Ontwerp-verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

Voorgesteld besluit:

 1. Akkoord te gaan met het ontwerp-verkeersbesluit om op de aangewezen locaties één parkeerplaats te reserveren voor het laden van elektrische voertuigen middels het plaatsen van het E04 bord van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord “alleen voor opladen elektrische voertuigen”.
 2. Het ontwerp-verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Voorgesteld besluit:
De raad te infomeren over een aantal actuele onderwerpen betreffende de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant middels informatiebrief.

Besluit: Akkoord

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties, tussentijdse evaluatie

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de voortgang van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW).
 2. De raad te informeren over de voortgang van de ROW via raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Wijzigingsbesluit Evenementenbeleid gemeente Waalre 2022

Voorgesteld besluit:

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden bij het Evenementenbeleid gemeente Waalre 2022 vast te stellen.
 2. Wijziging van tekstuele aanpassingen in het Evenementenbeleid gemeente Waalre 2022 vast te stellen.

Besluit: Akkoord

Aanwijzingsbesluit toezichthouders FeDa Government Solutions BV

Voorgesteld besluit:
De ingehuurde medewerkers van het bedrijf FeDa Government Solutions BV aan te wijzen als toezichthouder.

Besluit: Akkoord