Vergadering van 13 december 2022

Geplaatst op donderdag 22 december 2022

B&W-besluitenlijst 06-12-2022

Voorgesteld besluit:
Vastellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Beantwoording artikel 39 vragen AWB stimuleringsregeling flexwonen

Voorgesteld besluit:
Instemmen met concept brief aan de raad inzake de vragen van AWB.

Besluit: Akkoord in mandaat

Ontwerp bestemmingsplan De Bleeck 1 Waalre

Voorgesteld besluit:

  1. Te besluiten om het ontwerp bestemmingsplan ‘De Bleeck 1’ ter visie te leggen op grond van artikel 3.8 Wro;
  2. Te besluiten hogere grenswaarden voor geluidsbelasting vast te stellen;
  3. De gemeenteraad middels bijgevoegde mededeling mondeling te informeren over de ontwikkeling en de voortgang.

Besluit: Akkoord

Programma warmtetransitie Waalre

Voorgesteld besluit:
Het programma Warmtetransitie Waalre vast te stellen.

Besluit: Akkoord in mandaat

Raadsinformatiebrief Huisvestingsverordening

Voorgesteld besluit:
Instemmen met het versturen van de bijgaande Raadsinformatiebrief met bijlage van het Stedelijk gebied Eindhoven over de actualisering van de Huisvestingsverordening in 2023.

Besluit: Akkoord