Vergadering van 6 december 2022

Geplaatst op woensdag 14 december 2022

B&W-besluitenlijst 29-11-2022

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: akkoord.

B&W-besluitenlijst 30-11-2022

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag.

Besluit: akkoord.

Dienstverleningsovereenkomst en werkprogramma Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2023

Voorgesteld besluit:

 1. Dienstverleningsovereenkomst Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te verlengen tot 1 juli 2024.
 2. Het Werkprogramma Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2023 vast te stellen.

Besluit: Akkoord.

Het gebruik van het openbaar groen op de Markt en de wegen rondom de Markt bij evenementen

Voorgesteld besluit:

 1. Te beslissen om onder de kroonprojectie van de bomen op de Markt in Waalre kleine tenten (kleiner dan 25 m2), marktkramen, linten, terrassen en dergelijke ‘lichte’ attributen toe te staan.
 2. Te beslissen om bij het organiseren van evenementen op de Markt de organisator een keuze te bieden uit twee centrale verkeersafsluitingen.
 3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief Evenementen 2023.

Besluit: Akkoord in mandaat.

Portefeuilleverdeling en afvaardiging burgemeester per 1 december 2022

Voorgesteld besluit:

 1. In te stemmen met voorgestelde portefeuilleverdeling (incl. vervanging, locoburgemeesterschap, vertegenwoordiging samenwerkingsverbanden en overige taakverdeling) zoals opgenomen in bijlage 1 behorend bij dit voorstel.
 2. Aan te wijzen burgemeester Marcel Oosterveer als vertegenwoordiger in het Bestuurlijk Platform van het Stedelijk Gebied.
 3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en hiermee de raad te informeren over de portefeuilleverdeling (incl. vervanging en locoburgemeesterschap), de vertegenwoordiging in de samenwerkingsverbanden en verdere taakverdeling.
 4. De organisatie te informeren via Joost over de portefeuilleverdeling (incl. vervanging en locoburgemeesterschap), de vertegenwoordiging in de samenwerkingsverbanden en verdere taakverdeling.
 5. De inwoners van Waalre te informeren via de website van de gemeente Waalre.

Besluit: Akkoord.

Uitslag formele draagvlakmeting BIZ Den Hof 2023-2027

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitslag van de formele draagvlakmeting voor de Bedrijveninvesteringszone Waalre den Hof Centrum 2023-2027.
 2. De uitslag van de draagvlakmeting bekend te maken.

Besluit: Akkoord

Beslissing op bezwaar Elshouter 8

Voorgesteld besluit:
Het bezwaarschrift is gericht tegen de beslissing van het college van burgemeester en wethouders van 19 juli 2022 met kenmerk 349788. Besloten is om een aanvraag voor afkoppelsubsidie af te wijzen omdat de werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de toekenning van subsidie is aangevraagd. Uit de aanvraag van bezwaarmaker blijkt dat de werkzaamheden al in augustus 2020 zijn uitgevoerd. De Subsidieregeling afkoppelen van de gemeente Waalre is al in september 2019 in werking getreden, dus bezwaarmaker had de subsidie toen kunnen aanvragen. Het voorstel is, gehoord het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 26-09-2022:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en;
 2. Het besluit in stand te laten, met herstel van tekenbevoegdheid, omdat;
  • De werkzaamheden ten behoeve van de afkoppeling hebben plaatsgevonden in augustus 2020. Vervolgens heeft bezwaarmaker op 6 juli 2022 gevraagd om in aanmerking te komen voor een subsidie. Hiermee wordt niet voldaan aan de vereisten die artikel 9 Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre stelt aan een aanvraag. Om die reden heeft het college terecht de aanvraag geweigerd.
  • Daarnaast constateert de commissie dat op grond van artikel 2 van de Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre alleen een gebied voor Molenstraat en omgeving is vastgesteld en bekendgemaakt. Uit de kaart behorende bij de subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre blijkt dat het adres daar buiten valt. Ook dat is op zich reden om de aanvraag te weigeren.
  • Het besluit niet ondertekend is door de juiste krachtens mandaat bevoegde persoon, namelijk de Manager II.
 3. De subsidieverordening aanpassen met de verbeterpunten uit het advies
  • Het te laat aanvragen als expliciete weigeringsgrond in artikel 6 op te nemen.
  • De gebiedsaanwijzing d.d. 1 februari 2021, behorende bij de subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre zoals vastgesteld op de besluitenlijst van het college d.d. 6 april 2021 op juiste wijze publiceren.

Besluit: Akkoord

Pacht 2023

Voorgesteld besluit:

 1. ln te stemmen met het aanbieden van 9 agrarische percelen die in aanmerking komen voor geliberaliseerde pacht voor een periode van 1 jaar, lopende van 1-1-2023 tot en met 31-12-2024.
 2. Als voorwaarde in de pachtovereenkomsten opnemen dat bij gronden groter dan 1 ha een deel van de gronden wordt ingezaaid als bloemrijke akkerrand.

Besluit: Akkoord in mandaat met gemaakte opmerking.