Vergadering van 29 november 2022

Geplaatst op woensdag 7 december 2022

B&W-besluitenlijst 22-11-2022

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Eerste wijziging verordening toeristenbelasting 2018

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de 1e wijzing verordening toeristenbelasting 2018 en deze door de raad te laten vaststellen.
  2. Wijziging verordening toeristenbelasting 2018 vast te stellen.

Besluit: Akkoord in mandaat met gemaakte opmerkingen.

Anterieure overeenkomst Gestelsestraat 45

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de anterieure overeenkomst ‘Gestelsestraat 45’.

Besluit: Akkoord

Raadsvoorstel De Groene Zone Isoleren

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om deel te nemen aan het regionale project “De Groene Zone Isoleren” via concept raadsvoorstel.

Besluit: Akkoord in mandaat met gemaakte opmerkingen.

Reactie college op 'vragen n.a.v. leugens fractie D66 Waalre'

Voorgesteld besluit:

  1. Kennis te nemen van de inkomende brief van mevrouw Hermsen met als onderwerp ‘Vragen n.a.v. leugens fractie D66 Waalre’ en de reactie van de gemeenteraad op de inkomende brief.
  2. Conform concept-uitgaande brief te reageren op de inkomende brief van mevrouw Hermsen met als onderwerp ‘Vragen n.a.v. leugens fractie D66 Waalre’.

Besluit: Akkoord in mandaat met gemaakte opmerkingen.

Raadsinformatiebrief radarbeperkingen voor windenergie binnen de MRE

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad te informeren over de radarbeperkingen voor windenergie via informatiebrief van de Metropoolregio Eindhoven.

Besluit: Akkoord.

Energielevering Sporthal Hoeveland

Voorgesteld besluit:

  1. Sporthal Hoeveland aan te sluiten om het gemeentelijke energiecontract voor gas en elektriciteit.
  2. De afspraken hierover vast te leggen in een addendum op de huuren exploitatieovereenkomst.
  3. Manager Samenleving te mandateren om het addendum op de huur- en exploitatieovereenkomst namens het college te ondertekenen.
  4. De (budgetneutrale) consequenties van dit besluit te verwerken in de 1e turap.

Besluit: Akkoord in mandaat met gemaakte opmerkingen.