Vergadering van 22 november 2022

Geplaatst op woensdag 30 november 2022

B&W-besluitenlijst 15-11-2022

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Beslissing op bezwaar, Meester Slootsweg (30 tijdelijke woningen)

Voorgesteld besluit:

  1. Het bezwaarschrift inzake reclamanten wonende aan Kerkakkers en Het Fort te Waalre, tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 239154, niet-ontvankelijk te verklaren.
  2. Het bezwaarschrift van de overige reclamanten tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 239154 ontvankelijk te verklaren.
  3. Het bewaarschrift tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 239154 ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten met aanvulling van de motivering.

Besluit: Akkoord.

Inkoop Jeugdhulp - OVA Indexering

Voorgesteld besluit:
De indexering 2023 van de tarieven jeugdhulp aan te passen van 3,37% naar 3,57%.

Besluit: Akkoord.

Nieuwe leden adviesraad leerlingenvervoer

Voorgesteld besluit:
De volgende drie nieuwe leden te benoemen voor de adviesraad leerlingenvervoer Waalre: Maarten Dirkszwager, Gwendalyn Wannemakers en Frederieke Baas-Kappe.

Besluit: Akkoord.

Overdracht woningen Woonbedrijf aan Wooninc.

Voorgesteld besluit:

  1. Kennisnemen van de voorgenomen ruil van sociale huurwoningen tussen Woonbedrijf en Wooninc met mede als gevolg dat Woonbedrijf vanaf 1-1-2023 geen woningen beheert en exploiteert in Waalre.
  2. Instemmen met bijgaande schriftelijke reactie op de verzoeken om toestemming te verlenen voor de overdracht van Woonbedrijf aan Wooninc. en op de verzoeken om (eventueel gedeeltelijk) afstand te doen van bepaalde bijzondere bepalingen.

Besluit: Akkoord met gemaakte tekstuele opmerking.

Anterieure overeenkomt en RO transformatie begane grond Brederode

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de anterieure overeenkomst ‘Begane grond complex Brederode’.

Besluit: Akkoord.

Raadsinformatiebrief uitvoering speelruimtebeleid 2022-2023

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met het versturen van raadsinformatiebrief over de uitvoering van het speelruimtebeleid 2022-2023.

Besluit: Akkoord

Rekenkameronderzoek naar het Klooster in Waalre

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de bijgevoegde reactie op de bevindingen en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport over het Klooster en deze reactie naar de rekenkamercommissie te versturen.

Besluit: Akkoord met gemaakte opmerkingen.