Vergadering van 25 oktober 2022

Geplaatst op woensdag 2 november 2022

B&W-besluitenlijst 18-10-2022

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Kwartaalrapportage herinrichting Eindhovenseweg 03

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord, met tekstuele aanpassing in mandaat door (loco-)secretaris.

Onderzoek naar veilig recreëren op De Meeris

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar veilig recreëren op De Meeris te Waalre;
 2. Ongemotoriseerd recreatief gebruik van het oppervlaktewater (zoals suppen, surfen, varen kanoën, zeilen, etc) op De Meeris toe te staan en geen verbod aan de raad voor te stellen.
 3. De raad bij de eerstvolgende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor te stellen gemotoriseerd varen op De Meeris te verbieden.
 4. Bestaande informatieborden te vervangen en het verbod voor gemotoriseerd varen op te nemen en in één bord een waarschuwingslicht op te nemen die na een overstort maximaal 10 dagen lang blijft branden.
 5. Extra metingen uit te voeren naar de waterkwaliteit als een overstort heeft plaats gevonden om zo nader te bepalen hoeveel dagen het duurt dat de waterkwaliteit weer voldoende veilig is om te recreëren (het herstelvermogen). Als blijkt dat de waterkwaliteit eerder voldoet aan de veiligheidseisen dan genoemde 10 dagen, gaat het waarschuwingslicht eerder uit.
 6. De kosten voor de vervanging van de informatieborden en extra metingen tussen de 10.000-15.000 euro worden ten laste gebracht het budget Recreatie & Toerisme en het algemeen onderzoeksbudget riolering.
 7. In te stemmen met raadsinformatiebrief.

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief Jeugdbescherming Q3

Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de raadsinformatiebrief Stand van Zaken Jeugdbescherming Oktober.

Besluit: Akkoord, na eventuele toevoeging van informatie in mandaat door wethouder Vortman.

Verordening nadeelcompensatie en 4e Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Voorgesteld besluit:
De raad voor te stellen om vast te stellen:

 1. Verordening nadeelcompensatie Waalre
 2. 4e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Besluit: Akkoord, met tekstuele aanpassing in mandaat door (loco-)secretaris.

Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Waalre

Voorgesteld besluit:

 1. Het raadsvoorstel tot vaststelling van de ‘Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Waalre’ aan de raad ter vaststelling aan te bieden;
 2. De raad tevens voorstellen de bevoegdheid om leden van de Adviescommissie omgevingskwaliteit en hun plaatsvervangers te benoemen, te schorsen en op eigen verzoek te ontslaan, te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig bijgevoegd mandaatbesluit;
 3. Deze raadsbesluiten te publiceren;
 4. Een model voor een - door de commissie zelf vast te stellen - Reglement van orde aan de Adviescommissie omgevingskwaliteit aan te bieden;
 5. De raad voor te stellen de bij deze Verordening genoemde werkwijze van de Adviescommissie omgevingskwaliteit, bij het niet in werking treden van de Omgevingswet op 1 juli 2023, toe te passen op de huidige welstands- en monumentencommissie.

Besluit: Akkoord

Wederhoor concept-rapport 'Aan de slag ermee' van de Rekenkamercommissie

Voorgesteld besluit:

 1. Kennis te nemen van de conceptversie van het rapport ‘Aan de slag ermee’ van de Rekenkamercommissie (Rkc) over de doorwerking van aanbevelingen uit rapporten die zijn opgeleverd in de periode van 2015 t/m 2020.
 2. De concept-uitgaande brief als bestuurlijke reactie over het rapport naar de Rkc te sturen.
 3. De aanbevelingen van de Rkc samen met het MT op te pakken:
  1. Voorbereiding afspraken met de raad over het besluitvormingsproces, eigenaarschap en monitoring van de aanbevelingen.
  2. Verbeteren van de terugkerende patronen ‘de rode draden’ uit het onderzoek’ van de Rekenkamercommissie.
  3. Opvolgen van nog niet of deels uitgevoerde aanbevelingen uit eerdere onderzoeken.

Besluit: Akkoord