Vergadering van 18 oktober 2022

Geplaatst op donderdag 27 oktober 2022

B&W-besluitenlijst 11-10-2022

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Vaststelling bestemmingsplan Trolliuslaan - Klaprooslaan

Voorgesteld besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen zoals opgenomen in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’;
  2. Het bestemmingsplan Trolliuslaan - Klaprooslaan gewijzigd vast te stellen;
  3. Te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het exploitatiegebied.

Besluit: Akkoord