Vergadering van 4 oktober 2022

Geplaatst op donderdag 13 oktober 2022

B&W-besluitenlijst 27-9-2022

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Vaststelling hotspotmonitor gemeente Waalre

Voorgesteld besluit:
De hotspotmonitor voor de gemeente Waalre vast te stellen. Met een hotspotmonitor wordt herkend welke gebeurtenissen zodanig van aard zijn, dat meer archiefbescheiden moeten worden bewaard en dus worden uitgezonderd van vernietiging vanwege cultuurhistorisch belang. Een dergelijke gebeurtenis wordt een archief-hotspot genoemd.

Besluit: Akkoord.

Memo september circulaire

  1. 1e begrotingswijziging 2023 aan de gemeenteraad voorleggen met deze genoemde voordelen uit de septembercirculaire 2022.
  2. Een voorstel doen aan de raad om de stijgingen in de OZB percentages voor de jaren 2023 t/m 2026 aan te passen met 1% verlaging varieert van 40.000 (in 2023) tot bijna 60.000 (in 2026)
  3. Het restant van deze voordelen gebruiken om onze reservepositie te versterken

Besluit: Akkoord in mandaat met gemaakte opmerkingen.