Vergadering van 27 september 2022

Geplaatst op vrijdag 7 oktober 2022

B&W-besluitenlijst 20-9-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Informatie huisvesting statushouders

  1. Kennisnemen van de brief van de provincie met toezichtsoordeel (voldoet niet)
  2. Instemmen met het versturen van de informatiebrief naar de gemeenteraad

Akkoord

Vaststellen Voorlopig ontwerp Vitaal Dorpshart Aalst

  1. Het voorlopig ontwerp “Vitaal dorpshart Aalst”  vast te stellen
  2. De raadsinformatiebrief over de voortgang van de realisatie visie vitaal dorpshart Aalst vast te stellen en door te sturen aan de gemeenteraad

Akkoord