Vergadering van 20 september 2022

Geplaatst op woensdag 28 september 2022

B&W-besluitenlijst 13-9-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord.

Bijdrage Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven

  1. Voor de periode 2023 t/m 2026 een bijdrage van €3.125,00 per jaar te leveren aan het Leefbaarheidsfonds Luchthaven Eindhoven, ten behoeve van projecten voor gezondheidswinst.
  2. De bijdrage te dekken uit het beschikbare budget regionale samenwerking in de huidige begroting.

Besluit: Akkoord.

Samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Cultuur Brabant

De overeenkomst met het Jeugdfonds Cultuur Brabant voort te zetten voor de jaren 2023 tot en met 2026 en de inleg te verhogen van € 6.000,- naar € 10.000,- jaarlijks. Deze verhoging kan betaald worden binnen de bestaande budgetten.

Besluit: Akkoord

Verzoeken 2004 tot 2022 woningbouw

In te stemmen met verzending van antwoordbrief.

Besluit: Akkoord

Wijzigingsbesluit verordening leerlingenvervoer 2022 Waalre

  1. Ter kennisgeving het wijzigingsbesluit verordening leerlingenvervoer 2022 Waalre.
  2. Het wijzigingsbesluit verordening leerlingenvervoer 2022 Waalre voor te leggen aan de gemeente raad.

Besluit: Akkoord

Vaststellen subsidie 2021 Stichting Het Huis van Waalre

De verleende subsidie 2021 voor de Stichting Het Huis van Waalre voor een groot deel vast te stellen op € 81.430,- gezien het grote maatschappelijke belang van de stichting.

Besluit: Akkoord, met aanpassing formulering besluit.

5e Turap 2022

  1. In te stemmen met de 5e turap 2022;
  2. In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit 5e turap 2022;
  3. In te stemmen met het doorsturen van de 5e Turap 2022, inclusief raadsvoorstel, raadsbesluit en begrotingswijziging naar de gemeenteraad.

Besluit: Akkoord met gemaakte opmerkingen.

Programmabegroting 2023-2026

  1. Vast te stellen de Programmabegroting 2023 - 2026;
  2. De portefeuillehouder financiën, mevrouw P. van de Loo, namens het college te mandateren voor het aanbrengen van wijzigingen en toevoegingen aan de programmabegroting 2023-2026, het raadsvoorstel met bijbehorend raadsbesluit en de aanbiedingsbrief voordat deze stukken aan de griffie worden aangeboden;
  3. In te stemmen met het aanbieden van de Programmabegroting 2023 – 2026, inclusief bijbehorend raadsvoorstel, raadsbesluit en aanbiedingsbrief aan de griffie.

Besluit: Akkoord in mandaat met gemaakte opmerkingen

Raadsinformatiebrief Verlate toezending Programmabegroting 2023

Alsnog formeel in te stemmen met de reeds op 15 september 2022 verstuurde raadsinformatiebrief om de raad te informeren over de verlate toezending van de Programmabegroting 2023.

Besluit: Akkoord

Raadsinformatiebrief monitor sociaal domein Q1 en Q2 2022

In te stemmen met de raadsinformatiebrief “Monitor Sociaal Domein Q1 en Q2 2022”.

Besluit: Akkoord met gemaakte opmerkingen en gewenste aanpassingen.