Vergadering van 6 september 2022

Geplaatst op maandag 19 september 2022

B&W-besluitenlijst 30-8-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Prestatie- samenwerkingsovereenkomst Steunpunt Vluchtelingen Waalre

De prestatie- samenwerkingsovereenkomst met Steunpunt Vluchtelingen Waalre 2023 t/m 2026 vast te stellen en hiermee jaarlijks € 17.000,- subsidie te verlenen.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief uitgangspunten beoordeling haalbaarheidsonderzoeken schoollocaties

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te geleiden naar de raad.

Akkoord.

RIB cliëntervaringsonderzoeken 2021

 1. Kennis te nemen van de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken 2021.
 2. Kennis te nemen van de bijgevoegde RIB cliëntervaringsonderzoeken 2021.
 3. De RIB ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

Akkoord.

Wijziging – Regeling toekenning gehandicaptenparkeerplaats

In te stemmen met de regeling toekenning gehandicaptenparkeerplaats.

Vervallen.

Bedrijveninvesteringszone Den Hof 2023-2027

 1. In te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst BIZ Waalre Den Hof 2023-2027;
 2. In te stemmen met de Verordening bedrijveninvesteringszone Waalre Den Hof Centrum 2023-2027 en deze ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
 3. In te stemmen met de inwerkingtreding van de Verordening binnen 8 dagen nadat, bij de formele draagvlakmeting, het college is gebleken dat er voldoende steun onder de bijdrageplichtigen is, conform artikel 19 van de Verordening bedrijveninvesteringszone Waalre Den Hof Centrum 2023-2027.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom Raadhuisstraat 52

 • Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 • Het besluit in stand te laten met aanvulling van de motivering.
 • Proceskostenvergoeding niet toe te kennen.

Akkoord.

Energieopslag zonnepark Dreefstraat

 1. In beginsel een positieve grondhouding te hebben met betrekking tot het voornemen van initiatiefnemer Vrij op Naam Zonneparken B.V. een energieopslagsysteem (batterij) aan de bestaande infrastructuur van het zonnepark aan de Dreefstraat toe te voegen.
 2. De initiatiefnemer uit te nodigen een omgevingsvergunning voor het energieopslagsysteem aan te vragen.

Akkoord.

Vaststellen Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES MRE (SenUP)

 1. Het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES MRE (SenUP) vast te stellen en dit kenbaar te maken aan de regionale stuurgroep RES.
 2. Commitment te geven aan de manier van samenwerken en de thema’s, die daarbinnen de aandacht krijgen.
 3. De huidige ambtelijke inzet (1 dag per week) voor de regionale afstemming van het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES MRE te continueren.

Akkoord.